FRAGMENT VAN GENEALOGIE HUISMA


GENERATIE I

I. Atze Jans, kuiper, wagenmaker, landbouwer, overleden 1779. Gehuwd [1755] met Akke (Aukjen) Roels, geb/ged. Ureterp, 2 november/17 december 1734, overleden na 1790. Dochter van Roelof Egberts en Martjen Berends.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Atzes van Wieren (Wieringa), geboren Surhuizum, [1761], arbeider, dagloner, overleden Grootegast, 11 januari 1838. Gehuwd op 24 augustus 1791 te Surhuizum met Janke Gerkes Pottinga (Pettema/Pettenga), geboren Surhuizum, [1759], overleden Grootegast, 9 mei 1833. Dochter van Gerke Wiebes en Heebeltje Hendriks. Kinderen: Atze, Akke, Hebeltje, Frouktje.
2. Gerk Atzes Huisma, volgt zie II.
3. Maaike Atzes, geb/ged. Surhuizum, 30 maart/12 mei 1774.
4. Antje Atzes, geb/ged. Surhuizum, 30 september/6 oktober 1776.

GENERATIE II


II. Gerk Atzes Huisma, zoon van Atze Jans en Akke Roels, geboren Surhuizum, [1768], overleden huisnr. 116a Oostermeer, 28 april 1841. Gehuwd op 29 mei 1791 te Oostermeer met Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Oostermeer, 2/11 augustus 1765, overleden aldaar, 9 juni 1846. Dochter van Rones Reitzes Bloembergen en Hiltje Jans. In 1811 neemt Gerk Atzes te Oostermeer de familienaam Huisma aan. Ook voor zijn kinderen: Atze (19), Hiltje (17), Rones (15), Akke (13), Hebeltje (10), Tetje (8), Johannes (6), Auke (4). (Tresoar: Mairie Oostermeer, fol. 26v). Gerk is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), bouwland (2), weiland (3) en een boomgaard (4) ten noorden van Oostermeer, zie afbeelding (bron:www.hisgis.nl).
Uit dit huwelijk:
1. Atze Gerks Huisma, geb/ged. Oostermeer, 13 nov/23 dec 1792, ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 6 december 1818.
2. Hiltje Gerks Huisma, geb/ged. Oostermeer, 12 juni/13 juli 1794, vroedvrouw, overleden aldaar, 22 december 1869. Gehuwd op 15 juni 1815 te Tietjerksteradeel met Sjoerd Wiegers Postma, geboren Witteveen [1788], overleden voor 1870. Zoon van Wieger Sjoerds en Sjitske Harmens Bos. Kinderen: Wieger, Gerk, Atse, Tjidsger, Auke, Engeltje, Auke, Marten, Tjitske, Rones.
3. Rones Gerks Huisma, volgt zie IIIa.
4. Akke Gerks Huisma, geb/ged. Oostermeer, 5/29 april 1798, dienstmeid, overleden Opsterland, 21 december 1863. Gehuwd op 7 mei 1825 te Tietjerksteradeel met Anne Bouwes Faber, geboren 25 januari 1798, grofsmid, overleden 19 oktober 1873. Zoon van Bouwe Annes Faber en Abeltje Tijses. Kinderen: Abeltje, Engeltje, Tettje, Bouwe, Gerke, Sjoukjen. In 1832 is Anne eigenaar van een huis en erf (1) te Beetsterzwaag. (www.hisgis.nl)
5. Heebeltje Gerks, geb/ged. Oostermeer/Eestrum, 23 april/18 mei 1800.
6. Hebeltje Gerks Huisma, geb/ged. Oostermeer, 3/25 oktober 1801, overleden aldaar, 28 januari 1860. Gehuwd op 4 oktober 1821 te Tietjerksteradeel met Idsge Atzes van der Ploeg, geb/ged. Oudega, 21 februari/12 maart 1797, arbeider, overleden Tietjerksteradeel, 30 april 1873. Zoon van Atse van der Ploeg en Gertje Jans. Kinderen: Geertje, Gerk, Atze, Engeltje, Tetje, Limke, Akke, Hiltje, Aaltje, Grietje.
7. Tettje Gerks Huisma, geb/ged. Oostermeer, 11 juni/3 juli 1803, ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 6 december 1823.
8. Johannes Gerks Huisma, volgt zie IIIb.
9. Auke Gerks Huisma, volgt zie IIIc.

GENERATIE III


IIIa. Rones Gerks Huisma, zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Oostermeer, 7 mei/5 juni 1796, boerenknecht, huisman, overleden aldaar, 27 juni 1868. Gehuwd op 10 januari 1827 te Tietjerksteradeel met Minke Petrus Bouma, geboren Oostermeer, april 1805, overleden huisnr. 96 aldaar, 7 maart 1836. Dochter van Petrus Liebbes Bouma en Heeltje Eeuwes Rinkema.
Uit dit huwelijk:
1. Heiltje Rones Huisma, geboren Oostermeer, 15 april 1827, overleden Opsterland, 7 augustus 1898. Gehuwd op 20 september 1851 te Oostermeer met Wabe Kornelis de Kroon, geboren Beetsterzwaag, 25 december 1826, overleden aldaar, 8 augustus 1889. Zoon van Kornelis Wabes de Kroon en Jeltje Minderts Nicolai. Kinderen: Minke, Kornelis, Rones, Rones, Mindert.
2. Engeltje Rones Huisma, geboren Oostermeer, 3 september 1828, overleden aldaar, 28 januari 1889. Gehuwd op 9 september 1850 te Tietjerksteradeel met Tjerk Foppes Bouma, geboren Schoterland, 2 mei 1824, overleden Oostermeer, 22 februari 1864. Zoon van Foppe Liebbes Bouma en Aaltje Jacobs Hoekstra. Kinderen: Minke, Foppe, Aaltje, Heiltje, Rones.
3. Petrus Rones Huisma, geboren Oostermeer, 27 maart 1831, overleden Oostermeer, 14 maart 1878. Gehuwd op 2 februari 1856 te Tietjerksteradeel met Jitske Pieters Tjepkema, geboren Buitenpost, 25 juli 1817, overleden Tietjerksteradeel, 15 februari 1902. Dochter van Pieter Jelles Tjepkema en Gebke Ouwes Wiersma.
4. Gerk Rones Huisma, volgt zie IVa.

IIIb. Johannes Gerks Huisma, zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Oostermeer, 22 nov/22 dec 1805, koopman, overleden Opsterland, 6 september 1847. Gehuwd op 29 december 1827 te Tietjerksteradeel met Trijntje Jurjens Jager, geboren Hardegarijp, [1805], dienstmeid, overleden Opsterland, 22 maart 1845. Dochter van Jurjen Wijtzes Jager en Janke Alles Wiersma.
Uit dit huwelijk:
1. Jinke Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 8 april 1828.
2. Gerk Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 15 april 1830, overleden Beetsterzwaag, 01.02.1911, begraven aldaar.
3. Auke Johannes Huisma, volgt zie IVb.
4. Engeltje Johannes Huisma, volgt zie IVa.
5. Jinke (Jenke/Minke) Huisma, geboren 1835, overleden Opsterland, 19 januari 1894. Gehuwd op 10 mei 1855 te Opsterland met Mindert Jans Nicolai, geboren Opsterland, 1823, overleden aldaar, 23 maart 1889. Zoon van Jan Minderts Nicolai en Aaltje Gerbens Huizinga. Kinderen: Aaltje, Jan, Johannes, Trijntje, Gerke.
6. Jantje Johannes Huisma, geboren Oostermeer, 25 januari 1837, overleden Opsterland, 28 maart 1869, begraven te Lippenhuizen. Gehuwd op 10 januari 1862 te Opsterland met Jan Fokkes van der Schaaf, geboren Lippenhuizen, 27 september 1826, overleden aldaar, 5 september 1887. Zoon van Fokke Hanzes van der Schaaf en Antje Lubberts Eppinga. Kinderen: Otto, Fokjen, Andries, Trijntje.
7. Heebeltje Huisma, geboren Oostermeer, 8 oktober 1839, overleden Leeuwarden, 20 augustus 1925. Gehuwd op 18 mei 1861 te Opsterland met Eelke Sijtzes Hemrika, geboren Garijp, 22 december 1832, overleden Drachten, 5 november 1874. Zoon van Sytse Jans Hemrica en Ymkje van der Heyde. Kinderen: Iemkje, Trijntje, Sietze, Jinke, Ietje, Johannes, Engeltje. Klik hier voor de genealogie Hemrica/Hemrika.
8. Pieter Huisma, geboren Olterterp, 25 oktober 1841, overleden Opsterland, 10 december 1918, begraven te Beetsterzwaag. Gehuwd op 14 mei 1880 te Opsterland met Janke Harmsma, geboren Beets, 3 september 1845. Dochter van Harmen Annes Harmsma en Bontje Binnes Bruinsma.
9. Trijntje Huisma, geboren Olterterp, 12 maart 1845, overleden Beetsterzwaag, 29 augustus 1906, begraven aldaar.


Hebeltje Hemrika-Huisma op haar 80ste verjaardag (8-11-1919) samen met haar kinderen. Rechts van haar Sietze. (foto: Bert Hemrika)

IIIc. Auke Gerks Huisma, zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Oostermeer, 30 sep/1 okt 1807, landbouwer, overleden Opsterland, 10 april 1873. Gehuwd op 28 maart 1835 te Tietjerksteradeel met Ankje Petrus Bouma, geboren [1806], overleden Opsterland, 13 juni 1859. Dochter van Petrus Liebbes Bouma en Heiltje Eeuwes Rinkema.
Auke Gerkes Huisma te Olterterp verkoopt in 1846 een huis en erf te Oostermeer voor fl. 400,00 aan Jochum Jiskes de Vries te Rottevalle (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 6025, rep.nr. 198 (10.12.1846)).
Uit dit huwelijk:
1. Minke Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 10 mei 1836, overleden aldaar, 27 oktober 1837.
2. Gerk Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 11 augustus 1837, overleden aldaar, 8 september 1842.
3. Petrus Aukes Huisma, volgt zie IVc.
4. Rones Aukes Huisma, volgt zie IVd.
5. Libbe Aukes Huisma, volgt zie IVe.
6. levenloos kind, Opsterland, 2 september 1844.
7. Gerk Huisma, geboren Opsterland, 6 oktober 1847, overleden aldaar, 28 mei 1848.

GENERATIE IV


IVa. Gerk Rones Huisma, zoon van Rones Gerks Huisma en Minke Petrus Bouma, geboren Oostermeer, 25 juli 1833, arbeider te Harkema-Opeinde, overleden aldaar, 14 oktober 1877. Gehuwd op 2 juli 1853 te Tietjerksteradeel met Engeltje Johannes Huisma, geboren Oostermeer, 1 november 1834, arbeidster, woonde voor haar huwelijk te Beetsterzwaag, overleden Harkema Opeinde, 5 juni 1887. Dochter van Johannes Gerks Huisma en Trijntje Jurjens Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerks Huisma, volgt zie Va.
2. Minke Huisma, geboren Oostermeer, 21 april 1855, overleden Smallingerland, 17 april 1936. Gehuwd op 10 mei 1879 te Achtkarspelen met Gerben van der Meer, geboren Nijega, 16 oktober 1853, overleden Tietjerksteradeel, 20 februari 1923. Zoon van Johannes Ritskes van der Meer en Antje Gerbens de Jong. Kinderen: Engeltje, Johannes, Antje, Gerk, Ritske, Trijntje, Jelle, Auke, Geertje.
3. Trientje Huisma, geboren Oostermeer, [1857], ongehuwd overleden Harkema Opeinde, 15 oktober 1873.
4. Rones Gerks Huisma, volgt zie Vb.
5. Hebeltje (Hibbeltje) Huisma, geboren Oostermeer, 7 mei 1860, overleden Beetsterzwaag, 16 juni 1942, begraven aldaar. Gehuwd op 24 mei 1893 te Opsterland met Tamme Hoekstra, geboren Opsterland, 9 december 1850, overleden 17 december 1924. Zoon van Geert Tjammes Hoekstra en Barber Hendriks Vissia. Kinderen: doodgeboren kind, Barber, Hebeltje.
6. Heiltje Huisma, geboren Oostermeer, 25 november 1865, arbeidster te Harkema Opeinde. Gehuwd op 20 maart 1884 te Achtkarspelen met Jelle Kasemier, geboren Harkema Opeinde, 3 maart 1858, arbeider, overleden Tietjerksteradeel, 8 april 1933. Zoon van Gerben Brugts Kasemier en Lamke Sjoukes Storm. Kinderen: Gerk, Lamke, Engeltje, Gerben, Jitske, Minke, Gerben, Trijntje, Gerben, Gerben, Jantje, Jantje.
7. Petrus Gerks Huisma, volgt zie Vc.
8. Gerke Huisma, geboren Harkema Opeinde, 21 juni 1870.
9. Auke Huisma, geboren Harkema Opeinde, 21 juni 1870.
10. Jantje Huisma, geboren Harkema Opeinde, 1 oktober 1871, overleden aldaar, 16 oktober 1871.
11. Auke Gerks Huisma, volgt zie Vd. (tweeling met Jantje)
12. Jantje Huisma, geboren Harkema Opeinde, 1 mei 1873, overleden Drogeham, 9 maart 1929, begraven aldaar. Gehuwd op 28 mei 1898 te Achtkarspelen met Ritske Vries, geboren Drogeham, 5 maart 1863, zonder beroep te Buitenpost bij huwelijk, overleden aldaar, 29 mei 1925. Zoon van Minze Oebeles Vries en Froukje Pieters Hoeksma. Kinderen: Minze, Gerk, Oebele, Jan, Johannes, Auke, doodgeboren kind.
13. Pieter Huisma, geboren Achtkarspelen, 1 september 1874, overleden aldaar, 26 maart 1875.

IVb. Auke Johannes Huisma, zoon van Johannes Gerks Huisma en Trijntje Jurjens Jager, geboren Tietjerksteradeel, 5 december 1832, overleden Smallingerland, 2 mei 1909. Gehuwd op 16 mei 1856 te Opsterland met Durkje Jelmers de Vries, geboren Opsterland, 30 april 1835, overleden aldaar, 2 september 1899. Dochter van Jelmer Gerrits de Vries en Aaltje Siegers de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Aukes Huisma, volgt zie Ve.
2. Aaltje Huisma, geboren Drachten, 31 maart 1860, overleden Heerenveen, 8 maart 1944, begraven te Beetsterzwaag. Gehuwd op 19 juni 1884 te Opsterland met Hendrik Kirkenier, geboren Beetsterzwaag, 13 augustus 1857, overleden Leeuwarden, 18 juli 1960, begraven te Beetsterzwaag. Zoon van Albert Kornelis Kirkenier en Jantje Hendriks Huisman.
3. Trijntje Huisma, geboren Smallingerland, 7 januari 1863, overleden aldaar, 24 mei 1864.
4. Trijntje Huisma, geboren [1866], overleden na 1916. Gehuwd op 16 mei 1901 te Smallingerland met Henri Johan Eldering, geboren Leeuwarden, 20 december 1863, overleden Smallingerland, 5 juli 1916. Zoon van Anna Eldering. Kind: Auke.

IVc. Petrus Aukes Huisma, zoon van Auke Gerks Huisma en Ankje Petrus Bouma, geboren Tietjerksteradeel, 27 januari 1839, overleden Smallingerland, 5 februari 1897. Gehuwd op 8 december 1876 te Opsterland met Grietje Idsges van der Ploeg, geboren Oostermeer, 26 december 1842, overleden Smallingerland, 21 december 1921. Dochter van Idsge Atzes van der Ploeg en Hebeltje Gerks Huisma.
Uit dit huwelijk:
1. Lemke Huisma, geboren Olterterp, 28 december 1876, overleden 18 mei 1966, begraven Oudega kerk. Gehuwd op 21 mei 1904 te Smallingerland met Jan Lepstra, geboren Mumerwoude, [1873], overleden 26 maart 1953, begraven Oudega kerk. Zoon van Dirk Jans Lepstra en Tjitske Johannes Bosch.
2. Ankjen Huisma, geboren Olterterp, 3 januari 1879. Gehuwd op 21 mei 1904 te Smallingerland met Dreves Tjeerdsma, geboren Oudega, [1875]. Zoon van Minze Tjeerdsma en Wytske Uitterdijk.
3. levenloos kind, geboren Olterterp, 2 december 1879.
4. Hebeltje Huisma, geboren Opsterland, 1 februari 1881.
5. Auke Huisma, geboren Opsterland, 14 februari 1882.
6. Idsge Huisma, geboren Smallingerland, 10 juli 1886.

IVd. Rones Aukes Huisma, zoon van Auke Gerks Huisma en Ankje Petrus Bouma, geboren Oostermeer, 5 januari 1840, Gehuwd op 13 mei 1864 te Smallingerland met Saakjen Wiegers Kooistra, geboren Drachten, 8 mei 1842, overleden Opsterland, 18 september 1895. Dochter van Wieger Ates Kooistra en Sietske Romkes de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Ankjen Huisma, geboren Oudega, 28 mei 1865, overleden Opsterland, 26 december 1932. Gehuwd op 23 mei 1889 te Opsterland met Oene Boonstra, geboren Siegerswoude, [1864]. Zoon van Albert Jans Boonstra en Aaltje Douwes Schuurman.

IVe. Libbe Aukes Huisma, zoon van Auke Gerks Huisma en Ankje Petrus Bouma, geboren [1843], overleden Smallingerland, 5 juli 1932. Gehuwd op 11 mei 1883 te Opsterland met Martje Tjeerds de Boer, geboren Opsterland, 2 maart 1857. Dochter van Tjeerd Pieters de Boer en Trijntje Eeuwes Venema.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Huisma, geboren Opsterland, 24 februari 1884, overleden Smallingerland, 2 juli 1927.
2. Auke Huisma, geboren Opsterland, 31 maart 1885, overleden Smallingerland, 25 mei 1926.
3. Tjeerd Huisma, volgt zie Vf.
4. Ankjen Huisma, geboren Smallingerland, 10 februari 1888, overleden aldaar, 12 september 1888.
5. Petrus Huisma, geboren Drachten, 10 april 1889. Gehuwd op 8 augustus 1918 te Vreeswijk met Jacoba Barneveld, geboren Vreeswijk, 31 december 1896. Dochter van Reinoud Barneveld en Jannetje Teunissen.
6. Pieter Huisma, geboren Smallingerland, 31 december 1891, overleden Smallingerland, 7 januari 1892.
7. Pieter Huisma, geboren Smallingerland, 3 augustus 1894.
8. Ankjen Huisma, geboren Smallingerland, 23 december 1896.

GENERATIE V


Va. Johannes Gerks Huisma, zoon van Gerk Rones Huisma en Engeltje Johannes Huisma, geboren Oostermeer, 23 januari 1854, arbeider te Oostermeer, overleden Kooten, 10 oktober 1933. Gehuwd op 21 mei 1881 te Tietjerksteradeel met Marijke Kamper, geboren Oostermeer, 15 juni 1853. Dochter van Antje Jilles Kamper.
Uit dit huwelijk:
1. Engeltje Huisma, geboren Oostermeer, 14 april 1883, overleden 13 juni 1961, begraven Kootstertille kerk. Gehuwd op 9 december 1905 te Achtkarspelen met Auke Kuipers, geboren Kooten, 19 juli 1883, overleden 27 april 1956, begraven Kootstertille kerk. Zoon van Roelof Kuipers en Gepke Aukes Wijma.
2. Gerk Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 28 november 1885.
3. Antje Huisma, geboren Harkema-Opeinde, 14 januari 1889, dienstbode te Kooten. Gehuwd op 13 mei 1911 te Achtkarspelen met Rinze Tjibbes Kooistra, geboren Eestrum, 18 juli 1881, arbeider. Zoon van Tjibbe Egberts Kooistra en Tietje Kornelis Hiemstra.
4. Gerkje Huisma, geboren Kooten, 16 september 1891, overleden 17 september 1971, begraven te Drogeham. Gehuwd op 26 september 1912 te Achtkarspelen met Liekele Wielinga, geboren Drogeham, 8 augustus 1877, overleden 26 februari 1953, begraven te Drogeham. Zoon van Jan Liekeles Wielinga en Grietje Teyes Vaatstra.
5. Minke Huisma, geboren Achtkarspelen, 2 april 1895, overleden 19 februari 1987, begraven Engwierum.
6. levenloos kind, Achtkarspelen, 4 juni 1899.


Vb. Rones Gerks Huisma, zoon van Gerk Rones Huisma en Engeltje Johannes Huisma, geboren Oostermeer, 6 november 1858, overleden Drogeham, 26 juni 1939. Gehuwd op 27 augustus 1892 te Buitenpost met Tettje Harmens Bergsma, geboren Rottevalle, 23 april 1854, overleden Achtkarspelen, 3 juni 1933. Dochter van Harm Siegers Bergsma en Janke Sjoerds Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1. Gerk Huisma, volgt zie VIa.


Vc. Petrus Gerks Huisma, zoon van Gerk Rones Huisma en Engeltje Johannes Huisma, geboren Harkema-Opeinde, 12 juni 1866, woonde te Lutjegast -1896, dienstknecht, overleden Sebaldeburen, 5 januari 1942, begraven aldaar. Gehuwd op 14 mei 1896 te Grootegast met Antje Loonstra, geboren Opende, 12 januari 1874, dienstmeid, overleden Sebaldeburen, 29 januari 1953, begraven aldaar. Dochter van Sjoerd Loonstra en Hiltje van Duinen.
Uit dit huwelijk:
1. Hiltje Huisma, geboren Lutjegast, 3 mei 1897, overleden Sebaldeburen, 11 juli 1966, begraven aldaar. Gehuwd in 1926 met Hendrik Koehoren, geboren Tolbert, 22 september 1906, overleden Sebaldeburen, 12 februari 1955, begraven aldaar. Aangenomen kind: Dirkje Veldman (Antje Koehoren).
2. Gerk Huisma, volgt zie VIb.
3. Engeltje Huisma, geboren Lutjegast, 30 december 1900, overleden kerkstraat 113 Hoogkerk, 2 december 1982, begraven te Grootegast. Gehuwd op 20 mei 1932 te Grootegast met Siebe van Ham, geboren 18 april 1903, overleden Provincialeweg 11 Sebaldeburen, 5 oktober 1967, begraven te Grootegast. Zoon van Ubel van Ham en Antje Hut.
4. Sjoerdina Huisma, volgt zie VIc.
5. Hendrik Huisma, volgt zie VId.
6. Rones Huisma, volgt zie VIe.
7. Jantje Huisma, geboren Sebaldeburen, 18 mei 1913, woonde voor haar huwelijk aldaar, overleden kerkstraat 158 Hoogkerk, 21 juli 2003, begraven aldaar. Gehuwd op 1 oktober 1937 te Grootegast met Bouke de Jong, geboren Haulerwijk, 21 juli 1908, woonde te Haulerwijk 1908- , Bunnerveen, Roderes, Steenbergen -1933, Hoogkerk 1933-1949, op 'Abbinge Warff' Hoogkerk 1949-1969, Hoogkerk 1969-1972. Fabrieksarbeider bij de Karton- en Papierfabriek 'De Halm' te Hoogkerk, overleden Groningen, 18 april 1972, begraven te Hoogkerk. Zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman. Kinderen: Roelfina Alida Johanna (Finy), Antje (Anneke), Pieter (Piet), Hiltje (Hilda). Een foto-impressie van het leven van Jantje. Foto-impressie van het leven van Bouke de Jong.


Petrus Huisma en Antje Loonstra

  Siebe van Ham en Engeltje Huisma
Siebe van Ham en Engeltje Huisma

Jantje Huisma en Bouke de Jong
Jantje Huisma en Bouke de Jong

 
Hendrik Koehoren en Hiltje Huisma en Antje


Huis te Sebaldeburen

Vd. Auke Gerks Huisma, zoon van Gerk Rones Huisma en Engeltje Johannes Huisma, geboren Harkema-Opeinde, 1 mei 1873, arbeider, beurtschipper, overleden Oostermeer, 16 maart 1955, begraven Lutjegast. Gehuwd op 16 oktober 1901 te Grootegast met Antje Solle, geboren Lutjegast, 7 september 1881, dienstmeid, overleden Grootegast, 24 september 1926, begraven Lutjegast. Dochter van Hendrik Solle en Tetje Jongsma.
Uit dit huwelijk:
1. Tettje Huisma, geboren 19 maart 1902, overleden 22 oktober 1992, begraven te Drogeham. Gehuwd met Gerk Vries, geboren 24 juli 1899, woonde te Oostermeer, overleden 25 september 1982, begraven te Drogeham.
2. Gerk Huisma, geboren Lutjegast, 18 december 1903, overleden Grootegast, 11 januari 1985, begraven Lutjegast. Gehuwd met Joukjen de Haan, geboren Zevenhuizen, 25 augustus 1901, overleden Lutjegast, 3 oktober 1972.
3. Engeltje Huisma, geboren Lutjegast, 13 mei 1905, overleden Groningen, 18 maart 1926, begraven Lutjegast. Gehuwd met Hendrik Meerten Hazenberg.
4. Hendrik Huisma, geboren. Gehuwd met Antje Hoeksma.
5. Petrus Huisma, geboren Grootegast, [1910], beurtschipper, overleden Groningen, 17 maart 1944. Gehuwd met Tjitske de Boer.
6. Marijke Huisma, geboren Lutjegast, 5 december 1912, overleden Zuidhorn, 16 april 1991, begraven te Lutjegast. Gehuwd met Tjibbe Werksma, geboren Zuidhorn, 17 augustus 1917, woonde aldaar en later te Haren, machinist, overleden Groningen, 20 maart 1951. Zoon van Klaas Werksma en Janna Lubben.
7. Johannes Huisma, geboren 14 november 1915, overleden, 23 december 1981, begraven Lutjegast. Gehuwd met Pietje Douma.


Hendrik Huisma

Ve. Johannes Aukes Huisma, zoon van Auke Johannes Huisma en Durkje Jelmers de Vries, geboren Drachten, 15 augustus 1857, overleden Hazerswoude, 4 december 1936, begraven Drachtstercompagnie. Gehuwd op 26 mei 1883 te Smallingerland met Abeltje Woudstra, geboren Mildam, 23 december 1859, overleden Smallingerland, 18 december 1935, begraven Drachtstercompagnie. Dochter van Lolke Thaes Woudstra en Catharina Elisabeth Woudsma.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elisabeth Huisma, geboren Drachten, 20 juli 1884, overleden aldaar, 28 juli 1884.
2. Dirkje Huisma, geboren Drachten, 20 juli 1884, overleden aldaar, 21 januari 1926, begraven Drachtstercompagnie. Gehuwd op 19 mei 1911 te Smallingerland met Wobbe de Vries, geboren Drachten, [1881]. Zoon van Jacob de Vries en Maaike Jongsma. Kind: Jacob (1919).
3. Catharina Elisabeth Huisma, geboren Smallingerland, 18 mei 1887, overleden aldaar, 19 juni 1887.
4. Auke Johannes Huisma, geboren Smallingerland, 25 november 1888, directeur, overleden Noordink (Hengelo), 16 april 1919. Gehuwd op 27 juli 1917 te Vorden met Tonia Alida Bijenhof, geboren Vorden, 17 december 1894, overleden Heemstede, 2 juli 1984. Dochter van Harmanus Bijenhof (winkelier) en Alberta Hogenbirk. Tonia huwde 2) 31 maart 1921 te Wymbritseradeel met Jisk Wesselius (1982-1954).
5. Catharina Elisabeth Huisma, geboren Drachten, 12 januari 1891. Gehuwd op 21 augustus 1919 te Smallingerland met Benjemin Offringa, geboren Donkerbroek, 4 november 1892. Zoon van Oege Pieters Offringa en Jitske Germens Dorenbos.


Vf. Tjeerd Huisma, zoon van Libbe Aukes Huisma en Martje Tjeerds de Boer, geboren Olterterp, 6 mei 1886, overleden 27 december 1952, begraven Drachten Zuiderbegraafplaats. Gehuwd op 3 juni 1910 te Smallingerland met Anke van der Sluis, geboren Drachten, [1884]. Dochter van Wietze van der Sluis en Saakje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Martje Huisma, geboren Smallingerland, 30 augustus 1911, overleden aldaar, 17 september 1911.

GENERATIE VI
VIa. Gerk Huisma, zoon van Rones Gerks Huisma en Tettje Harmens Bergsma, geboren Harkema-Opeinde, 19 september 1893, beroep ?, overleden Drogeham, 25 december 1936, begraven te Harkema. Gehuwd op 27 mei 1916 te Achtkarspelen met Jitske de Haan, geboren Surhuisterveen, 10 december 1891, overleden Leeuwarden, 25 januari 1971, begraven te Harkema. Dochter van Teye Folkerts de Haan en Lutske Klazes Kootstra.
Uit dit huwelijk:
1. Rones Huisma, volgt zie VIIa.
2. Teye Huisma, volgt zie VIIb.
3. Marten Huisma, volgt zie VIIc.
4. Klaas Huisma, volgt zie VIId.
5. Tettje Huisma, geboren Harkema-Opeinde, 16 juni 1925, overleden Leeuwarden, 27 mei 2012. Gehuwd op ? te ? met Johannes (Joop) Koopmans, geboren ?, 17 oktober 1922, overleden ?, 23 oktober 1987. Kinderen: Jikky, Titia, Gerk, Aleida, Dick, Christina.
6. Folkert Huisma, volgt zie VIIe.
7. Lutske Huisma, geboren Drogeham, 22 juli 1928, overleden Leeuwarden, 11 juli 2010, begraven Eestrum. Gehuwd op 19 juni 1958 te Buitenpost met Klaas Wedzinga, geboren Jistrum, 2 februari 1926, overleden Eastermar, 29 november 1998. Zoon van Andries Wedzinga en Neeltje Westerhof. Kinderen: Jitske, Neeltje, Thea.
8. Janke Huisma, geboren ?, 10 april 1930. Gehuwd met Bindert Kloosterman, geboren ?, 23 januari 1928, overleden ?, 9 september 1998. Zoon van ? en ?. Kinderen: Jitske, Marten, Gerk, Grietje, Akke, Freerkje, Folkert, Lutske, Klaas, Tetje.
9. Gjalt Huisma, geboren Drogeham, 18 juli 1933, overleden Leeuwarden, 22 februari 1943, begraven te Harkema.
10. Akke Huisma, geboren Drogeham, 3 september 1936. Gehuwd op 18 april 1957 te ? met Theo de Boer, geboren ?, ?. Kinderen: Jan, Gerk, Jitske, Catharinus.

Teye Folkerts de Haan en Lutske Klazes Kootstra (foto: Thea Ottema)vlnr: Teye Folkerts de Haan, Lutske Klazes Kootstra, Geesje de Haan, Jitkse de Haan met dochter Lutske (foto: Thea Ottema)

Jitske de Haan en Gerk Huisma (foto: Thea Ottema)

 

Jitske Huisma-de Haan met dochter Lutske (foto: Thea Ottema)

 

Gjalt Huisma (foto: Thea Ottema)
 

VIb. Gerk Huisma, zoon van Petrus Gerks Huisma en Antje Loonstra, geboren Lutjegast, 22 oktober 1899, arbeider, overleden Sebaldeburen, 26 februari 1982, begraven aldaar. Gehuwd 1923 met Carolina Dam, geboren 21 maart 1902, overleden Grootegast, 15 maart 1993, begraven te Sebaldeburen. Dochter van Marten Dam en Jette Pauline (Henriëtte) Koszkowiak.
Uit dit huwelijk:
1. Jetta Paulina (Jet) Huisma. Gehuwd met Hendrik Tromp, overleden [1982]. Kinderen: Carolina Antje (Lineke), Henriëtte (Henny), Antje Carolina (Anneke).
2. Petrus Huisma, overleden.
3. Marten Huisma, geboren Grootegast, februari 1926, overleden aldaar, 30 juli 1926.
4. Antje Huisma.
5. Marten Huisma.
6. Hendrik Huisma, overleden.

foto familie Huisma

 


Deze foto is genomen ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Gerk Huisma en Carolina Dam in 1948 voor het huis van Hendrik Tromp en Jet Huisma te Sebaldeburen.
1. Anke Franken; 2. ?; 3. ?; 4. Jet Huisma(?); 5. Hendrik Tromp(?); 6. ?; 7. Doeke Dam; 8. Antje Huisma; 9. ?; 10. Hiltje Huisma, vr.v. nr. 21; 11. Antje Loonstra; 12. Hendrik Huisma; 13. IJtje van der Lei; 14. Gerk Huisma; 15. Carolina Dam; 16. Grietje Dam (?); 17. Petrus Huisma, z.v. nr. 14; 18. Henriëtte Koszkowiak; 19. Jette Henriëtte Dam; 20. Bettje Postema; 21. Hendrik Koehoren; 22. 22. Rones Huisma; 23. Engeltje Huisma; 24. Siebe van Ham; 25. Sjoerdina Huisma; 26. Jantje Huisma; 27. Willem Hummel; 28. Henk Huisma, z.v. nr. 14; 29. Lieneke Tromp d.v. nr. 5; 30. Marten Huisma, z.v. nr. 14.

Petrus en Antje
 

VIc. Sjoerdina Huisma, dochter van Petrus Gerks Huisma en Antje Loonstra, geboren Oldekerk, 20 januari 1904, overleden Hoogkerk, 7 februari 1975. Gehuwd op januari 1927 te Grootegast met Willem Hummel, geboren Tolbert, 31 juli 1905, overleden Hoogkerk, 2 november 1957. Zoon van Willem Hummel en Ebeltje van der Lande. Kinderen Hummel: Willem, Willem, Gerk, Ebel, Antje, Anne, Sjoukje, Hiltje, Anne, Engeltje.
Kind van Sjoerdina, de vader onbekend:
1. Petrus (Pé) Huisma, volgt zie VIIf.


Willem Hummel en Sjoerdina Huisma
 
Gerk Hummel

Ebel Hummel

VId. Hendrik Huisma, zoon van Petrus Gerks Huisma en Antje Loonstra, geboren Oldekerk, 5 juni 1906, landarbeider, overleden Hoogkerk, 18 september 1983, begraven te Nuis. Gehuwd op januari 1928 te Kollum met IJtje van der Leij, geboren 1 november 1905, overleden Groningen, 17 augustus 1976, begraven te Nuis. Dochter van Anne van der Leij en Martje Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Martje Huisma, geboren 5 april 1927. Gehuwd met Frederik Bakker. Kinderen: IJtje (IJda), Jetze Tienco.
2. Petrus Huisma, geboren 16 mei 1928. Gehuwd met Trijntje.
3. Antje Huisma, geboren 16 juli 1930. Gehuwd.
4. Anne Huisma, geboren 4 december 1932, overleden. Gehuwd met Trijntje.
5. Gerk Huisma, geboren 12 juni 1939, overleden. Gehuwd.
6. levenloos kind, 1943.
7. levenloos kind, geboren Hoogkerk, 11 maart 1945.


IJtje van der Leij en Hendrik Huisma
 
IJtje en kinderen Martje en Petrus
 
Hendrik

Hendrik


VIe. Rones Huisma, zoon van Petrus Gerks Huisma en Antje Loonstra, geboren Sebaldeburen, 4 maart 1910, bakkersknecht, overleden Niekerk, 21 maart 1977, begraven aldaar. Gehuwd op 2 januari 1939 met Bettje Postema, geboren 10 december 1913, overleden Zuidhorn, 22 oktober 1995, begraven Niekerk. Dochter van Folkert Postema en Martje van der Span.
Uit dit huwelijk:
1. Folkert Huisma, zie VIIg.
2. Petrus Huisma. zie VIIh.
3. levenloos kind, geboren Oldekerk, 18 januari 1942.
4. Marten Huisma, zie VIIi.
5. Martje Huisma, geboren Oldekerk, 17 oktober 1944. Gehuwd op 29 juli 1964 met Rinze Hofman, geboren Ureterp, 5 februari 1945. Kinderen: Bea, Andries.
6. Antje Huisma. geboren, 14 september 1947. Gehuwd op 15 december 1972 met Jacob Top, geboren, 15 oktober ?, overleden, 10 september 2012. Kinderen: Stevin, Richard.
7. Hillie Huisma, geboren, 14 september 1947. Gehuwd met Lukas Klaas Jonker, geboren, 14 september 1949. Kinderen: Betty, Martje.
8. Janny Huisma, geboren 6 februari 1950. Gehuwd op 4 april 1975 met Gerrit Poll, geboren 20 augustus 1950. Kinderen: Rienk René, Frank-Eddy.

 
Rones Huisma
Rones Huisma

  Rones en Bettje
Rones en Bettje tijdens huwelijk van hun zoon Petrus op 25 mei 1966
(foto: Ronnie Huisma)

GENERATIE VII


VIIa. Rones Huisma, zoon van Gerk Huisma en Jitske de Haan, geboren Boelenslaan, 14 februari 1918, overleden Drogeham, 4 mei 2002, begraven Buweklooster. Gehuwd op 21 mei 1942 met Antje Claus, geboren Eestrum, 25 juni 1920, overleden Drogeham, 11 augustus 2003, begraven Buweklooster.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdje Huisma.
2. Jitske Huisma.
3. Gerk Huisma.
4. Halbe Huisma.
5. Tetje Huisma.
6. Pieter Huisma, overleden 27 december 2000.
7. Lutske Huisma.
8. Johannes Huisma.
9. Jannie Huisma.
10. Teije Huisma.
11. Akke Huisma.
12. Marten Huisma.


VIIb. Teye Huisma, zoon van Gerk Huisma en Jitske de Haan, geboren Surhuisterveen, 7 december 1919, overleden Twijzel, 16 juni 1980. Gehuwd met Hebeltje Veenstra, overleden Twijzel, 28 september 1988.
Uit dit huwelijk:
1. Gerk Huisma.
2. Gjalt Huisma.
3. Koos (Jacoba?) Huisma.
4. Eibert of Egbert Huisma.
5. Jelle Huisma.


VIIc. Marten Huisma, zoon van Gerk Huisma en Jitske de Haan, geboren Boelenslaan, 17 november 1921, overleden 19 april 1997, begraven Buweklooster. Gehuwd op 18 maart 1954 te Tietjerksteradeel met Elske Dupon, geboren Nijega, 17 januari 1932. Dochter van Klaas Dupon en Geertje van der Heide.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.VIId. Klaas Huisma, zoon van Gerk Huisma en Jitske de Haan, geboren Harkema-Opeinde, 19 december 1923, overleden Drachten, 15 augustus 2009. Gehuwd 1945 met Lolkje Land, geboren 27 juli 1922. Uit dit huwelijk: Gerk, Klaas, Ronus, Jitske, Fokje, Klaas, Riekje.VIIe. Folkert Huisma, zoon van Gerk Huisma en Jitske de Haan, geboren Rottevalle, 22 maart 1927, overleden Drogeham, 7 september 1965, begraven te Buweklooster. Gehuwd op 4 mei 1950 te ? met Sjieuwke Borger, geboren ?, 30 september 1928. Dochter van Gerhardus Heerkes Borger en Froukje Sijtzes Pitstra.
Uit dit huwelijk:


VIIf. Petrus (Pé) Huisma, zoon van Sjoerdina Huisma, geboren 11 april 1925, overleden 11 januari 1978. Gehuwd op 26 januari 1951 te Grootegast met Anna Catharina Huberts, geboren Lutjegast, 7 augustus 1928. Dochter van Hendrik Huberts en Loltje Wiersma. Uit dit huwelijk: Loltje (Loes), Hendrik, André, Dienco, Fokke-Henk.


Petrus als militair

 

 


vlnr: Petrus Huisma, Hendrik, Hendrik Huberts, André, Annie Huberts, Dienco, Loes

 

VIIg. Folkert Huisma, zoon van Rones Huisma en Bettje Postema, geboren Niekerk, 3 juli 1939, overleden aldaar, 29 december 1997. Gehuwd op 8 augustus 1963 met Alberta Smaal, geboren, 19 juni 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Ronnie Huisma, geboren 30 november 1963.
2. Obbe Huisma, geboren 30 december 1965.

 

VIIh. Petrus Huisma, zoon van Rones Huisma en Bettje Postema, geboren, 4 oktober 1940. Gehuwd op 27 mei 1966 met Jantina van Wijk, geboren, 19 januari 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Rones (Ronnie) Huisma, geboren 20 oktober 1968.
2. Marja Huisma, geboren 13 juli 1983.

 

VIIi. Marten Huisma, zoon van Rones Huisma en Bettje Postema, geboren, 8 augustus 1943. Gehuwd op 24 mei 1968 met Geeske van der Wal, geboren, 28 augustus 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Ronnie Huisma, geboren 20 oktober 1968.
2. Albert Huisma, geboren 24 juni 1971.

 

 
 
 
 

Indien u vragen of aanvullende informatie heeft kunt u hier contact opnemen

opgesteld d.d. 22-09-2005, laatst herzien 30-03-2018