GENEALOGIE WOBBES

VOORGESLACHT VAN LOUW FOLKERTS WOBBES

I. POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 15 mei 1670. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rosema (weduwnaar van Fossa NN), overleden voor 18 oktober 1657. Kinderen: Fosse, Popke Rosema. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marten, Antie, Eltien.
Uit dit huwelijk:
1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie. Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs is 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand.
2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651.
3. Popke Popkes, volgt II.

II. POPKE POPKES, gedoopt Grootegast, 29 januari 1654, overleden voor 3 april 1712. Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met TEUBE REINTJES, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met WIJTSKE WOBBES, afkomstig van Doezum. Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms. Kinderen: Marjen, Antje. Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene.
Uit het tweede huwelijk:
1. Popko Popkes, volgt III.
2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703.
3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706.
4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708.

III. POPKO POPKES, gedoopt Doezum, 8 september 1700. Gehuwd 1) op 18 mei 1721 te Grootegast met TRIJNTJE LAMMERTS, gedoopt Grootegast, 19 maart 1723 (volwassenendoop).
Uit dit huwelijk:
1. Popke Popkes, geboren [1724], overleden na 1752 en vóór 1754. Gehuwd op 28 september 1749 te Grootegast met Anke Ubels, geboren [Sebaldeburen, 1730], overleden Augustinusga, begraven Grootegast, 7 maart 1800. Dochter van Ubel Douwes en Maria Fockes. Kind: Wijtske. Anke huwde 2) op 22 december 1754 te Grootegast met Fokke Eytes, gedoopt Grootegast, 18 februari 1731, schoenmaker, overleden Augustinusga, januari 1790. Zoon van Eyte Alberts en Albertjen Fockes. Kinderen: Albertje, Eyte Fokkes Jongsma, Fokke Fokkes van der Span, Marijke.
2. Lammert Popkes, gedoopt Grootegast, 1 januari 1726.
3. Lammert Popkes, gedoopt Grootegast, 12 januari 1727. Gehuwd 1) op 17 mei 1750 te Niezijl met Grietje Geerts, afkomstig van Niehove. Kinderen: Wijtske, Jantjen, Trijntje. Gehuwd 2) op 1765 te Siegerswoude met Henke Jacobs. Gehuwd 3) op 7 juni 1767 te Tolbert met Elske Hansen (weduwe van Harm Everts), afkomstig van Tolbert. Kinderen: Jantjen, Elske.
4. Hinke Popkes, gedoopt Grootegast, 3 juli 1729, overleden Niezijl, kort voor 26 maart 1778. Gehuwd op 13 april 1755 te Grootegast met Harm Hansen, afkomstig van Leek. Kinderen: Trijntje, Trijntje (man), Trijntje (man), Jantjen.
Uit een boedelinventaris van d.d. 26 maart 1778 blijkt dat Henke Popkes reeds overleden is. Verder is uit de akte af te leiden dat Harm Hansen schipper was en dat ze een huis te Niezijl huurden van Aldert Harms. Er is op dat moment 1 minderjarig kind, waarvan de voorstanderen zijn Jan Popkes en Reinder Reinders, sibbevoogd. Hetzelfde wordt vermeld in het register van voogdijzaken. Hierin wordt Jan Popkes te Grootegast opgegeven als voormonder en Reinder Reinders te Zuidhorn en Berent Meijnders te Niezijl als voogden aangezworen over het minderjarige dochtertje van Harm Hanssen en Henke Popkes te Niezijl.
5. Jan Popkes, gedoopt Grootegast, 11 november 1731.
6. Jan Popkes, gedoopt Grootegast, 3 januari 1733, overleden Grootegast (in de Grootegaster tenten, bij zijn dood nalatende 2 zonen en 2 dochters), 3 juni 1807. Gehuwd op 30 november 1760 te Grootegast met Hinke Hanzen, geboren Doezum, 6 februari 1735. Dochter van Hans Ubels en Jantje Rijkels. Kinderen: 1. Popke Jans de Jong(e), gedoopt Grootegast, 14 februari 1762, overleden Zevenhuizen, 20 juni 1841. Gehuwd op 15 mei 1785 te Sebaldeburen met Geeske Jans Kiewiet, gedoopt Zevenhuizen, 15 oktober 1761, arbeidster, overleden Zevenhuizen, 27 december 1839. Dochter van Jan Willems en Martje Harms. Kinderen: Martje, Jan, Hinke, Japikje, Wiepke. 2. Ubel Jans, gedoopt Grootegast, 12 juni 1763, overleden Grootegast, 1790. 3. Hans Jans, gedoopt Grootegast, 23 juni 1765, overleden Grootegast, 23 mei 1811. Gehuwd op 10 maart 1793 te Grootegast met Trijntje Hillebrands, geboren [1771], winkeliersche, overleden huisnr. 87 Grootegast, 27 maart 1815. Kinderen: Ubel, Hillebrand, Jan, Janke, Jan. Hun zoon Ubel is de achternaam Brandsma gaan voeren. De broer van Trijntje Hillebrands heeft haar overlijden aangegeven, hij heet Jan Hillebrands Brandsma. 4. Janke Jans, gedoopt Grootegast, 19 november 1769. [Gehuwd op ?-11-1803 te ? met Anne Beerends, van Surhuisterveen. Kinderen: niet Grootegast -1811] 5. Trijntje Jans, gedoopt Grootegast, 5 juni 1774. 6. Wibe Jans, gedoopt Grootegast, 12 april 1778.
7. Jannes Popkes, gedoopt Grootegast, 24 januari 1734.
8. Jannes Popkes, volgt IV.
9. Wijbe Popkes, gedoopt Grootegast, 3 juni 1736.
10. Wijtze Popkes, (meisje) gedoopt Grootegast, 24 juli 1740.
11. Wijbe Popkes, gedoopt Grootegast, 26 april 1744.

IV. JANNES POPKES, gedoopt Grootegast, 21 januari 1735, dagloner, overleden Grootegast. Gehuwd op 14 oktober 1759 te Grootegast met GRIETJE FOLKERTS, gedoopt Midwolde, 9 maart 1742, dagloonster, overleden Grootegast. Dochter van Folkert Geerts en Hiltje Claessen.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Jannes, gedoopt Grootegast, 18 januari 1760, overleden Zuidhorn, 11 februari 1833. Gehuwd op 13 mei 1786 te Zuidhorn met Jacob Bouwes Bos, (weduwnaar van Willemke Pieters), gedoopt Zuidhorn, 16 maart 1749, timmerman te Zuidhorn -1820, overleden huis nr. 132 aldaar, 4 april 1820. Zoon van Bouwe Jans en Martje Pieters. Kind: Grietje.
2. Popke Jannes van Dijk(en), gedoopt Grootegast, 3 juli 1763, dagloner, overleden Ezinge, 24 december 1847. Gehuwd op 25 mei 1788 te Oldehove met Anje Sijbrants Dijkinga, geb/ged. Oldehove, 27 maart/1 april 1764, dagloonster, overleden Ezinge, 4 mei 1849. Dochter van Sijbrant Jacobs en Aukje Sijtses/Jans. Op 10 april 1812 neemt Popke Jannes de familienaam Van Dijken aan. Ook voor zijn kinderen: Jannes (21), Auktje (15) en Grietje (13). (GA, Naansaanneming Ezinge 1812, BS 181) Op 21 mei 1812 koopt Popke een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven. Kinderen: 1. Jannes Popkes van Dijk(en), geb/ged. Oldehove, 10/25 juli 1790, boerenknecht te Ezinge, Oldehove 1815-1819. Gehuwd op 10 mei 1812 te Ezinge met Gepke Hindriks, gedoopt OnderdenDam, 13 maart 1785, boerenmeid. Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks. Kinderen: meisje 5-3-1813 huis nr. 75 overleden voor de geboorte, meisje 8-7-1815 huis nr. 119 overleden voor de geboorte, ..? Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. 2. Grietje Popkes, gedoopt Oldehove, 31 maart 1793, overleden voor 1812. 3. Auktje Popkes van Dijk, geb/ged. Oldehove, 3/16 oktober 1796, kleermaakster, overleden Ezinge, 1 februari 1864. Gehuwd op 28 februari 1818 te Ezinge met Tonnis Jans Dijk, geboren Garnwerd, 6 februari 1796, commissionair, overleden Ezinge, 26 mei 1856. Zoon van Jan Lammerts Dijk en Hilje Tonnis. Kinderen: Hilje, Popke, Jan, Anje, Anje, Lammert, Sijbrand, Sijbrand, Jannes, Anje, Gerrit, Jakob. Het gezin woonde te Ezinge in huisnr. 67 (1822-1826) en huisnr. 95 (1828-1833). 4. Grietje Popkes van Dijk, geb/ged. Oldehove, 23/31 maart 1799, kleermaakster, overleden Feerwerd, 20 december 1869. Gehuwd op 25 maart 1819 te Ezinge met Derk Harms Poffert, geboren Feerwerd, 4 maart 1795, dagloner later winkelier, overleden aldaar, 25 augustus 1869. Zoon van Harm Klasen en Mattje Derks. Kinderen: Harm, Anje, Popke, Mattje, Harmina, Auktje, Trientje, Jacobina, Jantje. Getuigen bij het huwelijk waren o.a. Popke Jans van Dijk, Tonnis Jans Dijk en Jacob Jans Hekkema respectievelijk vader, zwager en oom van de bruid. Het gezin woonde in huisnr. 30 te Feerwerd 1822-1835. 5. Sijbrand Popkes, geb/ged. Oldehove, 20/29 juni 1806.
3. Folkert Jannes Wobbes.
4. Hilje Jannes, gedoopt Grootegast, 23 mei 1768.
5. Martjen Jannes, gedoopt Grootegast, 25 november 1770. Gehuwd 1) op 4 januari 1794 te Nuis met Albert Harms Kuiper, gedoopt Nuis, 25 november 1764. Zoon van Harm Alberts en Luikje Jans. Gehuwd 2) op 20 april 1806 te Grootegast met Derk Jacobs, afkomstig van Grootegast. Kinderen: Jacob, Marten.
6. Wijbe Jannes van der Veen, geboren Midwolde, gedoopt Doezum, 18 april 1773, arbeider te Noordhorn, overleden aldaar in het huis (nr. 116) in de nieuwe straat, 18 november 1831. Gehuwd op 6 november 1802 te Zuidhorn met Antje Isebrands Huizinga, gedoopt Zuidhorn, 17 december 1775, naaister, overleden aldaar, 28 november 1831. Dochter van Isebrant Eelkes Huizinga en Martje Geerts. Wijbe verkocht op 7 augustus 1817 een huis nr. 11 te Oldehove aan Aukje Jans Noorda, weduwe van Harm Pieters de Vries, voor een bedrag van 50 gulden. De jaarlijkse grondpacht van 1 gulden 85 centimes diende te worden voldaan aan een particulier. Het huis lag ten noorden weduwe Abbring, ten oosten Pieter Annes Jaager, ten zuiden en westen het Wetpad. Kinderen: 1. Henke Wijbes van der Veen, geboren [Doezum/Zuidhorn], [1791]. Gehuwd op 8 juni 1822 te Kollum[erland] met Pieter Fokkes Kloostra, geboren Munnekezijl/Burum, 29 december 1797, gedoopt aldaar, 21 januari 1798, arbeider. Zoon van Fokke Simons Kloostra en Baukje Tjerks. Kinderen: Baukjen (1824), Fokke (1829). 2. Martje van der Veen, geb/ged. Zuidhorn, 21/25 december 1804. Gehuwd 1) op 20 mei 1826 te Oldehove met Arend Harms Dijk, geboren Oldehove, gedoopt aldaar, 3 maart 1799. Zoon van Harm Harms Dijk en Geeske Arends. Kinderen: Geertje (1827). Gehuwd 2) op 28 december 1829 te Oldehove met Abele Fokkes Dijkstra, (weduwnaar van Trijntje Harmannus Smit) geboren Niehove, gedoopt aldaar, 4 maart 1792. Zoon van Fokke Hendriks Dijkstra en Jantje Abels. Kinderen: Wijbe (1833), Hendrik (1838), Antje (1841). 3. Grietje van der Veen, geb/ged. Zuidhorn, 18/26 januari 1806. 4. Jannes van der Veen, geb/ged. Oldehove, 16/31 mei 1807, smid te Niezijl [1838], Kommerzijl [1840], overleden Grijpskerk, 15 mei 1870. Gehuwd op 28 december 1837 te Grijpskerk met Doetje Pieters Schuitema, geboren Niezijl, 19 februari 1814, overleden Grijpskerk (Boekstede), 15 februari 1902. Dochter van Pieter Keimpes Schuitema en Grietje Alberts Kooi. Kinderen: Hindrik Klasens Oosterhuis van der Veen (1839), Frouktje (?), Antje (1841). 5. IJzebrand Wijbes van der Veen, geb/ged. Oldehove, 1/23 september 1810, boerenknecht te Aduard -1851, Noordhorn 1851-1870-. Gehuwd op 17 mei 1851 te Aduard met Renske Sasveld, geboren Noordhorn, [16-7-1813]. Dochter van Gerrit Hindriks Sasveld en Grietje Hiskes. Kinderen: Wiebe (1852). 6. Grietje van der Veen, geboren Zuidhorn, 23 januari 1814. Gehuwd op 11 mei 1837 te Grijpskerk met Tijs Jans Dijkstra, geboren Munnekezijl, 4 oktober 1812. Zoon van Jan Tijssens Dijkstra en Grietje Jacobs. Kinderen: Antje, Aukje. 7. Frouke van der Veen, geboren Nieuwe straat 116 Zuidhorn, 21 oktober 1819. Gehuwd op 16 mei 1849 te Aduard met Harm Wegman, geboren Zuidhorn, 21 december 1820. Zoon van Hindrik Jans Wegman en Beeltje Ates de Boer.
7. Henke Jannes van Dijken, gedoopt Midwolde/Leek, 10 augustus 1777, overleden Grootegast, 16 juni 1857. Gehuwd 1) op 28 november 1803 te Niehove met Jacob Jans Hekkema, gedoopt Leek, 10 februari 1771, ijzersmid, overleden huisnr. 83 Grootegast, 10 november 1833. Zoon van Jan Stevens Hekkema en Foekje Jacobs. Gehuwd 2) op 7 november 1839 te Grootegast met Wilhelm Anton Luke, geboren Daseburg (Dl), 17 april 1803, gedoopt (rooms) aldaar, 19 april 1803, grofsmid te Grootegast 1840-1859, Marum 1859-. Zoon van Johan Georg Luke (kleermaker) en [M] Elisabeth Welberg. Zijn peetoom was Frans Atteln blijkens de doopakte. Jacob laat zijn achternaam in 1812 in Ezinge bevestigen. Hij ruilt op 17 april 1812 zijn huis (nr. 81) met het huis (nr. 48) van Hilje Rientjes, weduwe van Frans Pieters. Het huis (nr. 81) is gelegen zwettende ten noorden van Wijbe Wijbrands en ten oosten en zuiden aan de weg en ten westen aan Watze Jans. Het huis (nr. 48) is gelegen zwettende ten noorden aan Arend Gerrits Arends, ten oosten de weg, ten zuiden de straat en weg en ten westen de straat. De grondpacht van het huis moet hij betalen aan de predikant van de Hervormde kerk te Ezinge. Verder leent Jacob een bedrag van 3000 Holl. guldens, 630 francs, van Arend Gerrits Arends . Op 19 juli 1815 stelt Jacob een testament op die luidt: Ik legateere aan Hinke Jannes mijne Echtgenoote bij mij in huis woonende het vruchtgebruik van alle goederen die mij bij mijn overlijden zullen toebehooren, desnoods met magt om dezelve te moogen verteeren en ik ontsla haar van de verpligting om borge te stellen. Jacob verkoopt een half bunder vrij en eigen land d.d. 22-4-1824 . Het land is gelegen te Ezinge zwettende ten noorden aan den Schoonsterweg, ten oosten aan Gerrit Geerts Danhof, ten zuiden den Heereweg en ten westen aan het dorp. De kopers zijn Gerrit Arends Arends en Wytske Hindriks Smit. Zij betalen f 400,--. Een jaar later op 14-7-1825 laat Jacob een akte van roijement opstellen. Volgens het bevolkingsregister Grootegast van 1830 wonen Henke en Jacob in huis nr. 83. Bij hen woont Willem Willems van der Molen, geboren te Grijpskerk, oud 17 jaren, grofsmidsknecht en Jantje Burgers, geboren te Fransum, 13 jaren, dienstmaagd. Volgens het bevolkingsregister van 1840 wonen Henke en Wilhelm in huis nr. 83 samen met Luurt Bakker, geboren te Niekerk, 13 jaren, dienstknecht. Volgens het register 1850-1870 wonen alleen Henke en Wilhelm in het huis nr. 83. Op 17 maart 1859 verhuist Wilhelm naar Marum. Uit de huwelijkse bijlagen van Henke en Wilhelm bleek dat Henke niet kon schrijven en dat Wilhelm vrijstelling had gekregen van militaire dienstplicht.
8. Geertje Jannes, gedoopt Midwolde/Leek, 21 maart 1779.
9. Geert Jannes, gedoopt Midwolde/Leek, 18 juni 1780.