GENEALOGIE WOBBES

NAGESLACHT VAN LOUW FOLKERTS WOBBES

GENERATIE I

LOUW FOLKERTS WOBBES, zoon van Folkert Jannes Wobbes en Ankje Louwes, geboren Noordhorn, gedoopt Noordhorn, 5 juni 1791, arbeider, scheepsjager en wagenaar te Gerkesklooster, overleden Stroobos, 8 maart 1840. Gehuwd op 26 september 1812 te Augustinusga met SYPKJE (of SYBRIGJE) PIETERS DIJKSTRA, geboren Gerkesklooster, 30 augustus 1795, arbeidster, woonachtig te Gerkesklooster (huisnr. 10) 1861-1867, overleden aldaar, 18 juni 1867. Dochter van Pieter Sydses Dijkstra en Eva Jacobs.
Louw is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1) en een stuk bouwland (2) te Surhuizum, zie afbeelding. Het ligt aan de huidige Miedweg onder Stroobos. Zijn buurman is zijn zwager Sieds Pieters Dijkstra. (hisgis.nl)
Op 19.05.1834 koopt Louw Folkerts Wobbes te Gerkesklooster een stuk vergraven land te Drogeham voor fl. 25 van Pieter Siedzes Dijkstra. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6013, rep.nr. 71)
Volgens de Volkstelling Gerkesklooster 1840 wonen Louw (48) en Sypkje (44) met hun kinderen Ankjen (20), Sieds (18), Folkert (12), Eke (10), Gooitzen (7), Siebren (4) en Grietje (1) in Gerkesklooster, het huis heeft geen nummer. Hun zonen Pieter en Jannes wonen niet meer bij hen.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Louwes Wobbes, volgt A1.
2. Anke Louwes Wobbes, geboren Stroobos (huisnr. 11), 15 oktober 1814, tien uur later overleden.
3. Folkert Louwes Wobbes, geboren Surhuizum, 24 mei 1816, overleden aldaar, 18 september 1826.
4. Jacob Louwes Wobbes, geboren Surhuizum, 10 juli 1818, overleden aldaar, 26 september 1822.
5. Anke Louwes Wobbes, volgt A2.
6. Sieds Louwes Wobbes, volgt A3.
7. Jacob Louwes Wobbes, geboren Surhuizum, 1 september 1823, overleden Stroobos, 14 maart 1837.
8. Jannes Louwes Wobbes, geboren Surhuizum, 23 januari 1825, woonachtig te Gerkesklooster, schippersknecht te Surhuizum, ongehuwd overleden aldaar, 12 oktober 1871. Op 21.01.1869 koopt Jannes een woning en een stukje vergraven land te Gerkesklooster voor fl. 125 van de diaconie van de N.H. Gemeente te Gerkesklooster. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6050, rep.nr. 17)
9. Folkert Louwes Wobbes, geboren Stroobos, 2 maart 1827, overleden aldaar, 6 maart 1843.
10. Eeke Louwes Wobbes, volgt A4.
11. Goitzen Louwes Wobbes, volgt A5.
12. Siebren Louwes Wobbes, volgt A6.
13. Grietje Louwes Wobbes, geboren Gerkesklooster, 27 maart 1838, overleden Augustinusga, 3 juli 1872. Gehuwd op 7 november 1863 te Buitenpost met Sybren Jilles Tjoelker, geboren Augustinusga, 16 april 1829, arbeider en koemelker te Augustinusga, overleden Surhuizum, 6 maart 1909. Zoon van Jilles Ates Tjoelker en Gebke Rinses de Vries. Sybren huwde 2) op 6 januari 1875 te Achtkarspelen met Grietje Aukes Broersma. Kinderen: Rinse, Jilles, Sybrichje, Gepke, Haye, Haye.
Op 19.12.1871 verkoopt Sybren Jelles Tjoelker te Augustimusga gehuwd met Grietje Louws Wobbes en anderen een woning, erf en stukje land te Gerkesklooster voor fl. 225 aan Jeen Kornelis Poelstra te Stroobos. (Tresoar: NA, Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6052, rep.nr. 209)


GENERATIE II

A1. PIETER LOUWES WOBBES, zoon van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Augustinusga, 25 december 1812, schipper, woonachtig te Kooten 1861-, overleden Buitenpost, 23 mei 1862. Gehuwd op 22 augustus 1835 te Buitenpost met ANTJE GERBENS de VRIES, geboren Optwijzel, 25 oktober 1798, woonachtig Kootstertille 1874, overleden Kooten, 23 december 1876. Dochter van Gerben Hendriks de Vries en Dirkje Sikkes.
Royement d.d. 07.06.1850 Hendrik de Vries te Leeuwarden, Antje de Vries te Kooten gehuwd met Pieter Louws Wobbes en Sikke de Vries te Minnertsga.
(Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 79037, rep.nr. 2994 akte niet aanwezig)
Uit dit huwelijk:
1. Sijpkje Wobbes, geboren (Eernsumerzijl) Friens, 13 juli 1836, dienstmeid, voor haar huwelijk woonachtig te Warga 1867-1870, Leeuwarden (K151 later Molensteeg G14) 1870-1903, overleden aldaar, 16 april 1903. Gehuwd op 14 november 1874 te Leeuwarden met Hendrik van der Veen (weduwnaar van Antje de Jong, overleden Oosterwolde, 20 januari 1870), geboren Harlingen, 25 maart 1828, schipper (a/b 'De jonge Jochum'), woonachtig Hallum -1864, Ljouwert 1864-1894, overleden aldaar, 20 januari 1894. Zoon van Jochum Hendriks van der Veen en Johanna Frederica Dijkstra. Kind: Jochum.

A2. ANKE LOUWES WOBBES, dochter van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Surhuisterveen, 19 november 1819, arbeidster, overleden Opende, 25 oktober 1893. Gehuwd 1) op 23 februari 1850 te Buitenpost met JOCHUM JANS TOPSTRA, geboren Burum, 22 augustus 1811, arbeider, overleden Surhuizum, 17 april 1852. Zoon van Jan Everts Topstra en Aaltje Jochums. Gehuwd 2) op 25 maart 1853 te Buitenpost met JAN HIEBELES ZUIDEMA, weduwnaar van Ankje Joekes Zuidersma en Emke Jitzes Dijkstra, geboren Surhuizum, 1802, arbeider en wagenaar, overleden aldaar, 28 december 1871. Zoon van Hiebeles Durks Zuidema en Aaltje Jacobs Klinkhamer.
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 trekt Anke bij Jochum in op 23 februari 1850. Zij komt van Gerkesklooster en neemt Sypkje en Louw mee. Later als ze met Jan trouwt trekt ze met de kinderen bij hem in. Bij hen wonen dan nog Jitze, Durk en Trijntje Jans Zuidersma alsmede Teeke Teekes Bruining, arbeider. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1880-1890 wonen Anke in de mieden 249, 240 de kinderen hebben de achternaam Zuidersma.Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 (blad 206) wonen Jan Hebeles Zuidema en zijn vrouw Ankje Louws Wobbes samen met de kinderen Trijntje en Hebele (van Jan uit een eerder huwelijk), Jacob en Aaltje. Ook Sypkje Wobbes dochter van Anke woont bij hen. Zij zijn daar allen ingeschreven op 1 december 1861 en wonen in huisnr. 176. bij Ankje is het huisnummer doorgestreept en veranderd in 240. Jan is arbeider en Nederlands Hervormd. Hij overlijdt hier. Dochter Trijntje vertrekt in 1862 naar Doezum (Zoon Hebele gaat naar blad 194) en Sypkje Wobbes vertrekt van hieruit op 15 november 1869 naar Doezum. Op 26 juni 1875 wordt Werkje Westerhof bij hen ingeschreven als dienstmeid, zij komt dan van Doezum en zij gaat weer terug naar Doezum op 28 mei 1879.

Uit Anke Louwes Wobbes, de vader onbekend:
1. Sypkje Wobbes, geboren Stroobos, 27 juli 1843, woonachtig te Grijpskerk 1861, Gerkesklooster (bij Hendrik Johannes van der Meij in dienst) 1863, Lutjegast 1864, overleden Augustinusga, 24 april 1910. Gehuwd op 8 juni 1872 te Buitenpost met Folkert Oenes van Dijk, geboren Augustinusga, 25 maart 1848, arbeider, koopman aldaar -1877, Surhuizum 1877-, overleden Augustinusga, 6 december 1908. Zoon van Oene Rinderts van Dijk en Grietje Folkerts van der Wal. Kinderen: Anke, Oene, Grietje, Antje, Aaltje, Rindert. Volgens het bevolkinsregister Augustinusga 1860-1880 schrijft Folkert Oenes van Dijk zich samen met Siebrig Wobbes in op 12 mei 1872 en gaan zij wonen in huisnummer 46, naast het ouderlijk huis (nr. 47) van Folkert vanwaaruit hij komt. Siebrig Wobbes heeft zich op 30 september 1871 ingeschreven in de gemeente en is dan afkomstig van Grootegast. Op 11 november 1872 wordt dochter Ankje bijgeschreven als Ankje Wobbes. Op 31 oktober 1874 wordt zoon Oene van Dijk bijgeschreven en op 2 maart 1877 wordt dochter Grietje van Dijk bijgeschreven. Het gezin vertrekt hier vandaan naar Surhuizum. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1880-1890 wonen Folkert en Sypkje in huis nr. 69 met hun kinderen, zij vertrekken vandaar naar Augustinusga.
2. Louw Wobbes, geboren Gerkesklooster, 16 september 1848, overleden Surhuizum, 2 mei 1861.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Topstra, geboren Surhuizum, 4 juni 1851, overleden aldaar, 7 juni 1852.
Uit het tweede huwelijk:
1. Aaltje Zuidema, geboren Surhuizum, 12 januari 1853, overleden aldaar, 25 september 1857.
2. Jakob Zuidema, geboren Surhuizum, 25 mei 1858.
3. Aaltje Zuidema, geboren Surhuizum, 17 februari 1860.

A3. SIES (of SIEDS) LOUWES WOBBES, zoon van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Surhuizum, 21 oktober 1821, arbeider, woonachtig te Gerkesklooster (huisnr. 13), overleden aldaar, 17 juni 1878. Gehuwd op 11 oktober 1846 te Gerkesklooster met GRIETJE JOCHUMS van der SAAG, geboren Augustinusga (huisnr. 21), 25 juni 1814. Dochter van Jochum Gaukes van der Saag en Lutske Engberts Zuidersma. Het signalement voor de Nationale Militie is: lengte: 1 el, 695 st; aangezicht: smal; voorhoofd: kort; ogen: blauw; neus: ordinair; mond: ordinair; kin: rond; haar/wenkbrauwen: ?. Sies tekende met een kruisje, hij kon niet schrijven. Volgens de Volkstelling Surhuizum 1840 is Grietje dienstmeid en woont bij de landbouwer Ids Wiebrens Wiering(a) en Meintje Freerks van der Maer en hun drie kinderen in huis nr. 63 te Surhuizum.
Uit dit huwelijk:
1. Louw Wobbes, volgt A7.
2. Jochum Wobbes, geboren Gerkesklooster, 26 maart 1850, overleden aldaar, 17 mei 1851.
3. Levenloos kind, 29 april 1852.
4. Lutske Wobbes, geboren Gerkesklooster, 8 november 1853, overleden aldaar, 24 oktober 1863.
5. Jochum Wobbes, volgt A8.

A4. EEKE LOUWES WOBBES, dochter van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Gerkesklooster, 19 januari 1829, arbeidster, woonachtig te Gerkesklooster (huisnr. 13b), ongehuwd overleden aldaar, 28 juli 1892.
Kinderen van Eeke Louwes Wobbes, de vader onbekend:
1. Folkert Wobbes, geboren Stroobos, 29 maart 1849, overleden aldaar, 22 september 1850.
2. Folkert Wobbes, geboren Gerkesklooster, 30 mei 1855, overleden aldaar, 10 juni 1856.
3. Louw Wobbes, geboren Gerkesklooster, 30 september 1861, overleden aldaar, 13 februari 1863.
4. Janneske Wobbes, volgt A9.
5. Pieter Wobbes, volgt A10.
6. Sijpkje Wobbes, geboren Gerkesklooster, 25 maart 1874, dienstbode, voor haar huwelijk woonachtig te Grootegast -1896, overleden (Leeuwarderadeel), 11 oktober 1938. Gehuwd op 21 november 1896 te Leeuwarderadeel met Hendrik Hielema, geboren Doezum, 12 januari 1874, werkman en arbeider bij de kartonfabriek, woonachtig te Leeuwarden (Achter Tulpenburg V10) 1896-1898, Huizum (C57) 1898-1899, Leeuwarden (Fabrieksteeg V90) 1899-1900, Huizum 1900, Hijum (Stationsgebouw) 1900-1902, Hantumhuizen 1902-, overleden (Leeuwarderadeel), 7 december 1938. Zoon van Jacob Hielema en Houkje van Dijk. Kinderen: Jacob, Evert.


A5. GOITZEN LOUWES WOBBES, zoon van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Stroobos, 27 juli 1832, arbeider, overleden aldaar, 16 januari 1902. Gehuwd op 26 juni 1858 te Buitenpost met NEELTJE JOHANNES KNOOP, geboren Surhuisterveen, 13 juli 1827, overleden Stroobos, 2 februari 1902. Dochter van Johannes Pieters Knoop (grofsmid) en Grytje Coenraads Reuling (breister).
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 wonen Goitzen en Neeltje en hun zoon Johannes in huis nr. 156, ingeschreven op 12 mei 1860 vanuit Gerkesklooster. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 (blad 182) woont Goitzen samen met zijn vrouw Neeltje en kinderen Johannes, Sybrigje, Louw en Jeen in huisnr. 156. Hij staat daar ingeschreven sinds 1 december 1861 als arbeider en Nederlands Hervormd en vertrekt met zijn gezin na 1867 naar Gerkesklooster.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wobbes, volgt A11.
2. Sybrigje Wobbes, geboren Surhuizum, 11 januari 1862, dienstmeid te Stroobos, overleden Winterswijk, 5 maart 1932. Gehuwd op 19 mei 1883 te Buitenpost met Age van der Heide, geboren Drachten, 12 maart 1861, boerenknecht later schipper, woonachtig te Grootegast -1883, Zuidhorn 1883-1889, overleden Winterswijk, 9 maart 1919. Zoon van Gerrit Ages van der Heide en Antje Boeles Veenstra. Kinderen: Gerrit, Neeltje, Fokke, Johannes, Annie, Goitske, Age, Ietje (Annie, Goitske en Age zijn geboren in Argentinië) Volgens het bevolkingsregister Zuidhorn 1880-1890 vestigde het gezin zich in Zuidhorn op 29 augustus 1883 vanuit Grootegast. Vanuit Zuidhorn moet het gezin omstreeks 1890 naar Argentinië zijn geëmigreerd. Op 29 mei 1912 komt het gezin in Gerkesklooster en vertrekt op 21 april 1915 naar Duitsland.
3. Louw Wobbes, volgt A12.
4. Jeen Wobbes, volgt A13.
5. Sieds Wobbes, geboren Gerkesklooster, 21 mei 1870, pelmolenaarsknecht, ongehuwd overleden Hoogkerk, 30 augustus 1904.
Sieds had een broze gezondheid. Waarschijnlijk leed hij aan TBC. De laatste jaren van zijn leven woonde hij bij zijn broer Jeen in Hoogkerk. Sieds overleed aan een longontsteking.


Sybrigje Wobbes


Age van der Heide


Sieds Wobbes


A6. SIEBREN LOUWES WOBBES, zoon van Louw Folkerts Wobbes en Sypkje Pieters Dijkstra, geboren Stroobos, 27 oktober 1835, arbeider en voermansknecht (woonachtig te Buitenpost bij Jan Wijtzes Postma 1859), Harkema Opeinde 1865-, overleden Harkema Opeinde, 4 maart 1917. Gehuwd op 20 juli 1865 te Buitenpost met MARIJKE HENDRIKS WOUDA, geboren Harkema Opeinde, 8 april 1831, naaister, overleden Harkema Opeinde, 7 augustus 1918, begraven te Augustinusga. Dochter van Hendrik Johannes Wouda (schipper) en Aaltje Sapes Kloosterman.
Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 trekt Siebren op 15 juni 1865 bij Marijke, haar moeder en Grietje Wouda in, in huis nr. 31. Zij wonen daar vanaf 1 mei 1861. Siebren komt op 15 juni 1865 van Buitenpost. Al hun kinderen worden hier geboren. Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1880-1890 wonen Siebren en Marijke en vier kinderen in Rohel nr. 27. Sape vertrekt naar Pieterzijl op 11 juli 1884 en Sybrigje vertrekt op 13 augustus 1889 naar Kollum. Hendrikje gaat naar Buitenpost.
Op 11.04.1870 leent Siebren te Harkema Opeinde een bedrag van fl. 200 van Durk Kuipers te Buitenpost. (Tresaoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24062, rep.nr. 60) Op 14.02.1885 koopt Sybren Louws Wobbes een stuk hooiland te Harkema Opeinde voor fl. 200 van Minze Durks Dijkstra en anderen. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6071, rep.nr. 515 en 525) Op 05.05.1885 leent Sybren een bedrag van fl. 250 van Jacob Kuipers te Buitenpost. (Tresoar: NA, Toegangsnr. 26, inv.nr. 6071, rep.nr. 574. Op 16.12.1912 verkopen Sybren Louws Wobbes en Marijke Hendriks Wouda te Harkema Opeinde een huis, erf en enige grond te Harkema Opeinde voor fl. 900 aan Sybrigje Wobbes te 's Gravenhage. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, 6103, rep.nr. 6017)

Uit dit huwelijk:
1. Sape Wobbes, volgt A14.
2. Aaltje Wobbes, geboren Harkema Opeinde, 27 september 1868, ongehuwd overleden Augustinusga, 24 november 1927.
3. Sypkje Wobbes, geboren Harkema Opeinde, 28 november 1871. Vertrekt naar Kollum op 13 augustus 1889.
4. Hendrikje Wobbes, geboren Harkema Opeinde, 29 september 1875, dienstmeid te Buitenpost, Harlingen, overleden Haarlem, 27 januari 1944. Gehuwd op 10 juni 1901 te Harlingen met Johannes Martinus Andringa, geboren Leeuwarden, 4 juni 1876, sigarensorteerder, overleden Haarlem, 28 februari 1941. Zoon van Johannes Albertus Andringa en Sytske Smit.GENERATIE III

A7. LOUW WOBBES, zoon van Sies Louwes Wobbes en Grietje Jochums van der Saag, geboren Gerkesklooster, 12 augustus 1847, arbeider en schipper te Surhuizum, overleden aldaar, 18 juni 1893. Gehuwd op 7 juli 1877 te Surhuizum met HILTJE POSTMA, geboren Surhuizum, 16 november 1852, arbeidster. Dochter van Roel Hayes Postma en Sytske Jans Elzinga.
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1880-1890 wonen ze in de mieden 213.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje Wobbes, geboren Buitenpost, 20 april 1878, dienstbode te Surhuizum, overleden De Tike, 8 maart 1961, begraven Nijega, 13 maart 1961. Gehuwd op 18 mei 1900 te Drachten met Eelke Kooistra, geboren Nijega, 7 april 1876, arbeider, woonachtig te Opeinde, overleden De Tike, 21 mei 1960, begraven Nijega, 25 mei 1960. Zoon van Bartele Feikes Kooistra en Rinske Johannes de Jong. Kinderen: Hiltje, Bartele, Louw, Feike. Volgens het bevolkingsregister Opeinde 1896-1910 wonen Eelke en Grietje in wijk B huis nr. 15, A 55, A 41a sinds 22 mei 1901, ze komen van Achtkarspelen. Ook Sieds, broer van Grietje, komt bij hen wonen op 23 januari 1905 vanuit Surhuizum en vertrekt op 31 oktober 1908 naar Nijega. Eelke is Gereformeerd en Grietje Ned. Hervormd.
2. Sijtske Wobbes, geboren Surhuizum, 28 december 1879, overleden Opende, 29 oktober 1958. Gehuwd op 17 april 1902 te Buitenpost met Jasper Pool, geboren Opende, 22 oktober 1880, arbeider, overleden aldaar, 26 juni 1952. Zoon van Freerk Pool en Antje Veenema.
3. Sieds Wobbes, volgt A15.
4. Roel Wobbes, geboren Surhuizum, 9 maart 1885, overleden aldaar, 20 december 1893.
5. Jochem Wobbes, volgt A16.A8. JOCHUM WOBBES, zoon van Sies Louwes Wobbes en Grietje Jochums van der Saag, geboren Gerkesklooster, 15 september 1856, arbeider aldaar, overleden Stroobos (Fr), 9 februari 1933. Gehuwd op 30 juni 1883 te Gerkesklooster met YBELTJE OOSTRA, geboren Surhuizum, 8 maart 1858, arbeidster en dienstmeid, overleden Gerkesklooster, 25 mei 1930. Dochter van Jan Willems Oostra en Aukje Johannes Veenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Wobbes, geboren Gerkesklooster, 8 juni 1884, overleden Surhuizum, 2 oktober 1938, begraven aldaar. Gehuwd op 15 mei 1909 te Buitenpost met Pieter Tjoelker, geboren Augustinusga, 5 juni 1884, arbeider, woonachtig te Augustinusga, Surhuistermeeden, overleden Surhuizum, 18 april 1961, begraven aldaar. Zoon van Wijtze Riekeles Tjoelker en Antje Pieters Postma. Kinderen: Jochum, Antje, Ybeltje, Wytse, Marijke, Rikele, Grietje, Antje, Rikele, Pieter, Jantje.A9. JANNESKE WOBBES, dochter van Eeke Louwes Wobbes, geboren Gerkesklooster, 24 april 1864, arbeidster aldaar, overleden (Achtk.), 11 maart 1942. Gehuwd 1) op 4 januari 1896 te Buitenpost met TJERK VAN HALEN, geboren Surhuizum, 27 april 1866, arbeider aldaar, overleden Gerkesklooster, 19 september 1903. Zoon van Gerrit Tjerks van Halen en Antje Kornelis van der Velde. Gehuwd 2) op 3 augustus 1912 te Grootegast met JAN DE JONG, geboren Drachten, 24 mei 1848, weduwnaar van Aaltje Jongsma. Zoon van Hendrik de Jong en Lutske Wiebes Baron.
Uit Janneske Wobbes, de vader onbekend:
1. Eeke Wobbes, geboren Gerkesklooster, 24 oktober 1887, overleden, 14 juli 1956. Gehuwd op 28 december 1912 te Buitenpost met Tjebbe van Dellen, weduwnaar van Martzen Veenstra, geboren Surhuisterveen, 18 april 1877, koopman aldaar, overleden (Achtk), 9 maart 1936. Zoon van Durk Ruurds van Dellen en Rinskje Haijes Wijma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit van Halen, geboren Stroobos, 4 juni 1898.
2. Pieter van Halen, geboren Stroobos, 21 augustus 1900, overleden aldaar, 6 mei 1902.
3. Pieter van Halen, geboren Stroobos, 12 september 1902.A10. PIETER WOBBES, zoon van Eeke Louwes Wobbes, geboren Gerkesklooster, 4 augustus 1868, overleden Visvliet, 29 oktober 1952. Gehuwd op 2 mei 1903 te Grootegast met SYTSKE HUISTRA, geboren Grootegast, 7 augustus 1864, overleden Visvliet, 17 juni 1945. Dochter van Sikke Huistra en Janke Slagter.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke Wobbes, volgt A17.
2. Eko Wobbes, geboren Grootegast, 26 september 1907, overleden aldaar, 31 december 1908.A11. JOHANNES WOBBES, zoon van Goitzen Louwes Wobbes en Neeltje Johannes Knoop, geboren Gerkesklooster, 28 april 1859, molenaarsknecht te Kootstertille, Stroobos, Dokkum en Zuidbroek, overleden Harlingen, 15 oktober 1940. Gehuwd op 18 mei 1889 te Burgum met JANKE van der LEI, geboren Nijega, 18 januari 1863, overleden Zuidbroek, 26 februari 1944. Dochter van Minne Klazes van der Lei en Willemke Alberts Ketelaar.
Volgens het bevolkingsregister van Grootegast 1880-1900 vestigde het gezin zich aldaar in huisnr. C 36 doorgehaald 35n op 18 mei 1889, ze komen van Tietjerksteradeel. Vier jaar later vertrekken ze naar Achtkarspelen op 10 mei 1893. Een aantal jaren later keren ze weer terug naar Grootegast (huisnr. C17) voor een korte periode van 1 augustus tot 18 november 1898, waarna ze weer vertrekken naar Achtkarspelen.

Uit dit huwelijk:
1. Willemke Wobbes, geboren Stroobos, 4 april 1890, huishoudster bij de kantonrechter te Dokkum, ongehuwd overleden aldaar, 2 november 1967.
2. Goitzen Wobbes, volgt A18.Vlnr: Johannes Wobbes, Goitzen, Willemke, Janke van der Lei.

 

A12. LOUW WOBBES, zoon van Goitzen Louwes Wobbes en Neeltje Johannes Knoop, geboren Gerkesklooster, 28 augustus 1864, watermolenaar, overleden Aduard, 2 mei 1921. Gehuwd op 17 mei 1894 te Zuidhorn met EELJE KWANT, geboren Den Ham, 10 december 1870, woonachtig te Winsum-Obergum, overleden Groningen, 18 november 1942. Dochter van Sieger Kwant en Albertje Buursema. Eelje huwde 2) met Reinder Mossel, overleden Winsum-Obergum, 26 juni 1943.
Uit dit huwelijk:
1. Goitzen Wobbes, geboren Zuidhorn, 7 augustus 1895, overleden Aduard, 25 augustus 1896.
2. Goitzen Wobbes, geboren Aduard, 8 juni 1897, overleden aldaar, 23 april 1904.
3. Sieger Wobbes, volgt A19.
4. Neeltje Wobbes, geboren Aduard, 6 juni 1900, overleden aldaar, 30 juni 1900.
5. Albertje Wobbes, geboren Aduard, 16 oktober 1903, overleden Hilversum, 7 maart 1974, begraven aldaar. Gehuwd op 3 juli 1935 te Woudenberg met Tijmen van Ginkel, geboren Woudenberg, 6 november 1897.
6. Neeltje Wobbes, geboren Aduard, 28 juli 1905, overleden Groningen, 29 december 1967. Gehuwd met Hendrik Visser, overleden Winsum (Gr), 2 december 1978.Vlnr: Eelje Kwant, Louw Wobbes, Neeltje, Albertje, Sieger.

 

A13. JEEN WOBBES, zoon van Goitzen Louwes Wobbes en Neeltje Johannes Knoop, geboren Gerkesklooster, 6 oktober 1867, dagloner, molenaar, scheepsjager en fabrieksarbeider te Hoogkerk, overleden aldaar, 24 februari 1951, begraven aldaar. Gehuwd op 19 mei 1898 te Zuidhorn met ANTJE van der NAALT, geboren Grootegast, 16 maart 1868, overleden Hoogkerk, 20 juni 1957, begraven aldaar. Dochter van Harm van der Naalt en Elizabeth Wilpstra.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Wobbes, volgt A20.
2. Goitzen Wobbes, volgt A21.
3. Neeltje Wobbes, geboren Hoogkerk, 9 juli 1903, overleden aldaar, 13 november 1904.
4. Neeltje Wobbes, geboren Hoogkerk, 6 december 1905. Gehuwd met Albert Seijen, overleden Assen, 11 september 1989, begraven Hoogersmilde. Kinderen: Grietje, Jeen, Anneke.Jeen Wobbes en Antje van der Naalt.

 

A14. SAPE WOBBES, zoon van Siebren Louwes Wobbes en Marijke Hendriks Wouda, geboren Harkema Opeinde, 11 augustus 1866, arbeider te Grijpskerk, Boerakker. Gehuwd op 23 mei 1891 te Leek met TRIENTJE DRENT, geboren [Tolbert, 21 mei 1859][Leek, 15 december 1868]. Dochter van Hidde Drent en Ettje Burema.
Op 26 januari 1895 vestigen ze zich in de gemeente Leek (huisnr. C157 later 144) vanuit de gemeente Oldekerk, waarna ze op 23 maart 1898 vertrekken naar Marum. Volgens het bevolkingsregister van Marum 1880-1900 vestigde het gezin zich daar op 23 maart 1898. Op 8 mei 1899 vertrekken ze weer naar Leek.
Uit dit huwelijk:
1. Marijke Wobbes, geboren Oldekerk, 10 december 1892, huishoudster, overleden Marum, 3 december 1980. Gehuwd op 9 maart 1912 te Marum met Gerrit Heijs, (weduwnaar van Ebeltje Postmus) geboren Nuis/Marum, 30 januari 1870, veehouder, overleden Drachten, 5 oktober 1959. Zoon van Hendrik Heijs en Martje Schuil. Kinderen: (eerste huwelijk van Gerrit: Hendrik (zie A14/8), Anje) Sape, Trientje, Sander, Catharine, Martje, Santine, Hidde, Sybrigje Hendrike, IJtje, Alie.
2. Hidde Wobbes, volgt A22.
3. Sybrigje Wobbes, geboren Tolbert, 3 september 1895, overleden Lutjegast, maart 1984. Gehuwd met Johannes (Hans) Blom. Kinderen: Jacob, Trientje, Tjiske, Sape.
4. Etto Wobbes, geboren Tolbert, 16 januari 1897, overleden Zuidhorn, 10 januari 1974. Gehuwd met Jantje Kuipers.
5. Aaltje Wobbes, geboren Niebert, 20 juni 1898. Gehuwd met Bauke Blom.
6. Ettje Wobbes, geboren Tolbert, 13 september 1901, overleden 9 februari 1964, begraven Niekerk. Gehuwd met Jan Spaak. Zoon van Jacob Spaak en Ieuwkje van der Weg. Kinderen: Sabbe, Jacob, Ieuwe, Sape, Trientje, Piet.
7. Roelf Wobbes, volgt A23.
8. Hendrikje Wobbes, geboren Sebaldeburen, 15 maart 1907, overleden Drachten, 13 april 1995. Gehuwd op 26 mei 1936 te Leek met Hendrik Heijs, geboren Marum, 12 februari 1905, arbeider in een timmerfabriek te Marum, overleden aldaar, 4 januari 1982. Zoon van Gerrit Heijs en Ebeltje Postmus. Kinderen: Gerrit, Sape, Ebeltje (Epie), Catrienus, Marijke. Omdat Hendrik Heijs veertig jaar bij het zelfde bedrijf heeft gewerkt heeft hij een lintje gekregen.
9. Sijbren (Siebe) Wobbes, volgt A24.
10. Wobbe Wobbes, volgt A25.Sape Wobbes en Trientje Drent

 

Sybrigje Wobbes en Johannes Blom


Bauke Blom en Aaltje Wobbes


GENERATIE IV

A15. SIEDS WOBBES, zoon van Louw Wobbes en Hiltje Postma, geboren Surhuizum, 15 oktober 1882, veldarbeider, veehouder te De Tike, overleden Opeinde, 20 april 1950, begraven Nijega. Gehuwd op 31 oktober 1908 te Drachten met JANNA HELBICH, geboren Nijega, 26 mei 1883, weduwe van Waatze Nicolai, overleden Opeinde, 11 november 1974, begraven Nijega. Dochter van Anne Martinus Helbich en Sjoukje Jans Jansma. Kind van Janna en Waatze: Sjoukje.
Volgens het bevolkingsregister van Opeinde 1896-1910 woont Sieds eerst bij zijn zus Grietje, vandaar wordt hij ingeschreven samen met Janna op 31 oktober 1908 in Wijk A nr. 57, 85. Ze staan ook in het bevolkingsregister Nijega 1896-1910 met dezelfde gegevens. Janna woont volgens het register bij haar ouders sinds 12 mei 1905 in Wijk B huis 95, 103, 102, 109. Daarvoor woonde ze met Waatze in Wijk B huis 102.

Uit dit huwelijk:
1. Louw Wobbes, volgt A26.
2. Sjoukje Wobbes, geboren Opeinde, 20 februari 1911, overleden Burgum, 5 augustus 2001, gecremeerd Goutum, 9 augustus 2001. Gehuwd met Sjoerd Haarsma, overleden 31 januari 1989. Zoon van Riemer Jans Haarsma en Wietske Wolters Tiekstra. Kinderen: Janna, Wietske, Sieds, Riemer.
3. Anne Wobbes, volgt A27.
4. Hiltje Wobbes, geboren Opeinde, 18 februari 1915. Gehuwd 1) met Folkert Wilkens, geboren 12 oktober 1911, overleden De Tike, 11 oktober 1958, begraven te Nijega (kerk). Zoon van Hendrik Wilkens en Tjitske Posthumus/Postma. Kinderen: Hendrik, Sieds, Boukje. Gehuwd 2) met Hielke Seitsma.
5. Martinus Wobbes, volgt A28.
6. Grietje (Margaret) Wobbes, geboren Opeinde, 28 december 1918. Gehuwd op 21 september 1939 te Bergum met Jannes (John) Heidinga, geboren De Wilp, 10 mei 1917, Diary farming te Manitoba 1950-1953, Kenona 1953-heden. Zoon van Yme Heidinga en Elsje Wijkstra. Kinderen: Janna (Jane), Eltje (Elsie), Sjoukje (Shirley), Yme, Ymkje (Emily), Siedske (Sylvia). Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1950 en hebben zich gevestigd in Kenona, nadat ze een korte tijd in Manitoba hebben gewoond.
7. Roel Wobbes, geboren Opeinde, [1921], overleden aldaar, 26 januari 1922.
8. Roelofke Wobbes, geboren Opeinde, 9 maart 1923. Gehuwd op 12 september 1946 te Beetsterzwaag met Tjeerd Lingsma, geboren Beetsterzwaag, 28 maart 1920, bedrijfsleider. Zoon van Sijtze Lingsma en Maaike Geertsma. Kinderen: Tjeerd, Sijtse Sieds.
9. Wikje Wobbes, geboren Opeinde, 6 oktober 1925. Gehuwd met Rudie Dijkstra, overleden 31 maart 1986. Zoon van Geert Dijkstra en Jantje Kort. Kinderen: Janna, George, Cecil. Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1952.
10. Jogchum Wobbes, volgt A29.Vlnr boven: Anne, Hiltje, Jogchum, Roelofke, Martinus, Grietje.
Vlnr onder: Sjoukje, Sieds Wobbes, Wikje, Janna Helbich, Louw. foto uit 1943


Sieds Wobbes, circa 1920A16. JOCHEM WOBBES, zoon van Louw Wobbes en Hiltje Postma, geboren Surhuizum, 30 mei 1888, overleden Opende, februari 1941. Gehuwd op 4 november 1911 te Drachten met GRIETJE PIJL, geboren (Achtk), 18 januari 1891, overleden Opende. Dochter van [Hendrik Oenes Pijl en Wietske van der Meer].
Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Wobbes, geboren Surhuisterveen, 2 mei 1909. Gehuwd op 20 april 1933 te Tietjerksteradeel met Jan Sijtzes Vonk. Zoon van Sijtze Jans Vonk en Sjoukje Gerrits Grijpstra. Kinderen: Grietje, Sjoukje, Wietske, Sietze, Jochum, Gerrit, Hiltje, Jeltje, Annet, Wippie.
2. Louw Wobbes, volgt A30.
3. Sies Wobbes, overleden Opeinde, 31 januari 1916. (5 maanden oud)
4. Hiltje Wobbes, geboren 26 oktober 1916, overleden 2 augustus 1997, begraven Drachtster Compagnie. Gehuwd met Hendrik van der Heide, geboren 29 september 1909, overleden Trimunt, 21 oktober 1974. Zoon van Gurbe van der Heide en Antje Kooistra. Kinderen: Gurbe, Anneke.
5. Wietske Wobbes, geboren 8 juli 1914, overleden 1 september 2000, begraven Gerkesklooster. Gehuwd met Jan Korporaal, geboren, 6 december 1912, woonde te Blauwverlaat, overleden 12 juli 1989, begraven Gerkesklooster. Kinderen: Grietje, Koosje, Hennie, Geeske, Jochum.
6. Antje Wobbes, geboren 30 juli 1918, overleden 23 februari 2000, begraven Opende. Gehuwd met Poppe van Eik, geboren 14 april 1910, woonde te [Drachtster Compagnie], overleden 4 september 1983, begraven Opende. Zoon van Sjoerd van Eik en [Aafke Douma]. Kinderen: Jochum, Sjoerd, Grietje, Ypie, Lammert.
7. Sies Wobbes, volgt A31.
8. Hendrik Wobbes, volgt A32.A17. SIKKE WOBBES, zoon van Pieter Wobbes en Sytske Huistra, geboren Grootegast, 20 januari 1906, landarbeider en watermolenaar te Visvliet en Eibersburen, overleden Lutjegast, 10 oktober 1989, begraven Lutjegast. Gehuwd op 16 september 1930 te Grootegast met MARTJE ZUIDERVELD, geboren Doezum, 8 mei 1911, overleden Groningen, 26 december 1956. Dochter van Martinus Zuiderveld en Aaltje Friso.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Wobbes, geboren Visvliet, 9 maart 1931, overleden aldaar, 20 maart 1931.
2. Aaltje Jouktje Wobbes, geboren Grijpskerk/Visvliet, 21 april 1932, overleden Lutjegast, 2 april 2003. Gehuwd 1) op 12 oktober 1951 te Grijpskerk met Abele Postma, geboren Ureterp, 4 december 1926, overleden Drachten, 3 maart 1964. Zoon van Jacob Postma en Harmke de Kleine. Kinderen: Jacob, Sikke, Lammert, Marten Sietse, Martje, Berend, Harmke Griet, Sietske. Gehuwd 2) op 14 november 1966 te Opsterland met Geert Barkhof, geboren Yde, 4 februari 1920, overleden Leerdam, 16 oktober 1991. Zoon van Hendrik Barkhof en Klazina Wekema. Kind: Hendrik.
3. Sytske Eeke Wobbes, geboren Visvliet, 1 april 1934, overleden aldaar door een slag van een molenwiek, 19 augustus 1937.
4. Pieter Wobbes, volgt A33.
5. Martinus Wobbes, volgt A34.
6. Karel Jan Wobbes, volgt A35.
Martje Zuiderveld en Sikke Wobbes


Sikke Wobbes

Molen te Visvliet

A18. GOITZEN WOBBES, zoon van Johannes Wobbes en Janke van der Lei, geboren Kooten, 22 juli 1893, stationsbeambte te Mindertsga, Dokkum, Sliedrecht en Zuidbroek, overleden Groningen, 22 oktober 1958. Gehuwd op 4 juni 1920 te Dokkum met JANKE de BEER, geboren Dokkum, 9 juni 1895, overleden Apeldoorn, 16 maart 1987. Dochter van Poppe de Beer en Eelkje Fazinga.
Uit dit huwelijk:
1. Eelkje Wobbes, geboren Aalsum, 20 juni 1922, administratief medewerkster bij de Technische school te Apeldoorn.
2. Johannes Wobbes, volgt A36.Janke de Beer en Goitzen Wobbes

 

A19. SIEGER WOBBES, zoon van Louw Wobbes en Eelje Kwant, geboren Aduard, 18 augustus 1898, gemeentehulppolitie en technisch ambtenaar, overleden Arnhem, 21 augustus 1967, begraven Zevenhuizen (ZH). Gehuwd op 27 mei 1926 te Wehe met MARIA WIEGERS, geboren Leens, 10 maart 1903, overleden Vinkeveen, 11 december 1993, begraven Zevenhuizen (ZH). Dochter van Berend Wiegers en Hiltje Hulp.
Sieger was zeer actief in het verenigingsleven (Groene Kruis) en kerkelijk leven, ouderling en scriba van de kerkeraad van de Gereformeerde kerk. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, tijdens de oorlogsjaren participeerde hij in het verzet. Na de oorlog was hij ondercommandant van een plaatselijk peleton van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Uit dit huwelijk:
1. Louw Reinder Wobbes, geboren Zevenhuizen (ZH), 14 oktober 1927, overleden Rotterdam, 19 november 1927.
2. Hiltje Eelje (Hilly) Wobbes, geboren Zevenhuizen (ZH), 2 maart 1929, voor haar huwelijk woonachtig te Wageningen. Gehuwd op 21 oktober 1954 te Zevenhuizen (ZH) met Frits Gerrit van Citteren, geboren Den Brielle, 18 juni 1927, inkoper, woonde te Rotterdam 1955-1964, Hendrik Ido Ambacht 1964-1968, Loosdrecht 1968-1992, Vleuten 1992-, overleden Soest, 7 januari 2006.
3. Louw Reinder Wobbes, volgt A37.
4. Bert Wobbes, volgt A38.
5. Eelrich Wobbes, volgt A39.
6. Dieuwertje Trijntje (Diet) Wobbes, geboren Zevenhuizen (ZH), 7 augustus 1936
.


A20. HARM WOBBES, zoon van Jeen Wobbes en Antje van der Naalt, geboren Hoogkerk, 18 september 1899, arbeider bij de Karton- en Papierfabriek "De Halm" te Hoogkerk, overleden aldaar, 26 juni 1978, begraven aldaar. Gehuwd op 27 mei 1937 te Hoogkerk met GEESIEN DOUMA, geboren Bedum, 28 maart 1906, overleden Hoogkerk, 15 maart 1974, begraven aldaar. Dochter van Jan Douma en Tietje Timmer.
Uit dit huwelijk:
1. Tietje Wobbes, geboren Hoogkerk, 10 maart 1938.
2. Antje Wobbes, geboren Hoogkerk, 13 januari 1941.
3. Jeen Wobbes, geboren Hoogkerk, 21 oktober 1943, overleden aldaar, 31 oktober 1945.
4. Jeen Wobbes, volgt A40.Geesien Douma en Harm Wobbes


 

A21. GOITZEN WOBBES, zoon van Jeen Wobbes en Antje van der Naalt, geboren Hoogkerk, 17 april 1901, opzichter bij de Suikerunie en schilder te Hoogkerk, overleden aldaar, 17 december 1964, begraven aldaar. Gehuwd op 18 mei 1933 te Hoogkerk met GEZIENA FROUWINA SMIT, geboren Nieuwe Pekela, 30 september 1906, overleden Zuidhorn, 20 december 1994, begraven Hoogkerk. Dochter van Reint Smit en Grietje Meijer.
Goitzen was een veelzijdige en ook sportieve man. In zijn jongensjaren was hij een topturner. Hij begon met turnen doordat zijn broer Harm, die een kleine vergroeiing in zijn rug had, op aanraden van de dokter aan heilgymnastiek moest doen. Om die reden stonden in de tuin van het ouderlijk huis turnattributen zoals een rekstok e.d., om elke dag te kunnen trainen. Goitzen deed ook fanatiek mee, waardoor hij uitgroeide tot een topturner. Hij was ook zeer kunstzinnig, en wilde graag een opleiding decoratieschilder volgen aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Om dit te kunnen bekostigen voer hij wel mee met het turfschip van Johannes Knoop, een neef van zijn vader. Als decoratieschilder werd hij gevraagd om gemeentewapens te schilderen op brandweerauto's. Ook beheerste hij de houtnerf en marmer schildertechniek. Hij werd ook gevraagd toneeldecoraties, geschilderde gordijnen bijvoorbeeld, te schilderen. Goitzen was ook muzikaal. Hij speelde in drie muziekcorpsen en was een veel gevraagd solist op zijn instrument. Met zijn mooie stem (bas-bariton) was hij een geliefd koorlid. Hij was in 1932 medeoprichter van het beroemde Groninger Chr. Mannenkoor Albatros. Het personeel van de gelijknamige takabsfabriek zong graag tijdens het werk. Dit klonk zo goed dat men besloot dit in koorverband te doen. Ruim 18 jaar was Goitzen opzichter in de Beetwortel Suikerfabriek te Hoogkerk. Hij werd zeer gewaardeerd. Hij overleed plotseling op 63-jarige leeftijd. (bron: Reint Wobbes)
Uit dit huwelijk:
1. Antje (Nanny) Wobbes, geboren Hoogkerk, 26 maart 1934. Gehuwd op 19 juni 1964 te Hoogkerk met Marinus Adriaan van Beveren, geboren Naarden, 9 december 1933, bankdirekteur van Mees & Hope te Vlaardingen, overleden aldaar, 15 maart 1990, begraven Driehuis-Velsen.
2. Grietje Wobbes, geboren Hoogkerk, 11 december 1938, overleden aldaar, 14 december 1939, begraven aldaar.
3. Reint Wobbes, volgt A41.Vlnr: Goitzen Wobbes, Antje, Reint, Geziena Frouwina Smit.

 

A22. HIDDE WOBBES, zoon van Sape Wobbes en Trientje Drent, geboren Oldekerk, 6 september 1894, overleden aldaar, 2 augustus 1967, begraven Niekerk. Gehuwd 1) op 31 mei 1917 te Oldekerk met ALBERTJE PRUIM, geboren Groningen, [1896], overleden Oldekerk, 7 maart 1924. Dochter van Hiltje Pruim. Gehuwd 2) met MARCHIENA SCHIPHUIS, geboren 6 mei 1884, overleden 10 juli 1960, begraven Niekerk.
Uit het ? huwelijk:
1. Sape Wobbes, geboren Oldekerk, [voor 1947], [binnen]schipper. Gehuwd met H. van Golen, [Dordrecht/Gaarkeuken].
2. Hiltje Wobbes, geboren Oldekerk, 7 januari 1922, overleden Marum, 27 oktober 1992, begraven Niekerk. Gehuwd met Douwe Wijnalda, geboren 13 september 1916, overleden 24 september 1993. Kinderen: Alie, Bregtje, Trienke, Baukje, Hidda, Wiepie, Hennie, Ina, Wiebe.A23. ROELF WOBBES, zoon van Sape Wobbes en Trientje Drent, geboren Grootegast, 29 mei 1905, arbeider te Aduard, overleden Zuidhorn, 22 februari 1977. Gehuwd op 13 december 1929 te Aduard met JANNA HELMUS, geboren Aduard, 26 januari 1910, overleden Assen, 14 november 1977. Dochter van Marten Helmus en Marijke Alkema.
Uit dit huwelijk:
1. Sape Wobbes, volgt A42.
2. Marijke Wobbes, geboren Aduard, 14 januari 1934. Gehuwd op 30 augustus 1957 te Aduard met Klaas Sloterdijk, geboren Bedum, 7 oktober 1931, woonde te Bedum 1931-1954, Rotterdam 1954-1958, Groningen 1958-, overleden Bedum, 29 september 2005.
3. Trientje (Tinie) Wobbes, geboren Aduard, 19 juni 1944, overleden Zuidlaren, 16 april 1999. Gehuwd met Jakob (Jaap) Hoogeveen.A24. SIJBREN (SIEBE) WOBBES, zoon van Sape Wobbes en Trientje Drent, geboren Niebert, 8 mei 1909, veehouder en arbeider, woonachtig te Boerakker, overleden Tolbert, 29 december 2002, begraven aldaar. Gehuwd op 16 juni 1939 te Grootegast met AUKJE OOSTERHOF.
Uit dit huwelijk:
1. Trientje Wobbes, geboren 7 juli 1940, overleden Tolbert, 13 mei 1984, begraven aldaar. Gehuwd met Harm Arie Eitens.
2. Roelf Wobbes, geboren 28 augustus 1942, overleden Tolbert, 24 februari 1943.
3. Roelfke Wobbes. Gehuwd met J. Helmholt.
4. Sape Wobbes, volgt A43.
5. Hendrik Wobbes, volgt A44.A25. WOBBE WOBBES, zoon van Sape Wobbes en Trientje Drent, geboren Boerakker, 29 januari 1911, boer, overleden Drachten, 7 juli 1981, begraven Lutjegast. Gehuwd op 17 mei 1935 te Grootegast met KORNELIA SMIDS, geboren Lutjegast, 12 januari 1908, overleden aldaar, 17 juli 1983. Dochter van Lieuwe Smids en Imkje Postma.
Uit dit huwelijk:
1. Sape Wobbes, geboren Sebaldeburen, 4 augustus 1938, veehouder.
2. Lieuwe Wobbes, volgt A45.
3. Trientje Wobbes.
4. Imkje Wobbes.
5. Anne Wobbes, geboren Lutjegast, 15 mei 1947, overleden aldaar, 8 mei 1952.
6. Sijbrigje Wobbes, geboren Lutjegast, 17 oktober 1949, overleden aldaar, 27 oktober 1949.
7. Marijke Wobbes.
8. Anne Wobbes, volgt A46.GENERATIE V

A26. LOUW WOBBES, zoon van Sieds Wobbes en Janna Helbich, geboren Opeinde, 7 juni 1909, landarbeider te Garyp, later Wergea, overleden aldaar, 12 januari 1990. Gehuwd op 18 augustus 1934 te Garyp met JITSKE HOOGSTEEN, geboren Garyp, 25 juni 1911, overleden Wergea, 29 april 2001, begraven Garyp. Dochter van Wierd Hoogsteen en Sjieuwke Spoelstra.
Uit dit huwelijk:
1. Sjieuwke Wobbes.
2. Sieds Wobbes.
3. Wierd Wobbes.
4. Janna Wobbes.
5. Tietje Wobbes.
6. Roel Wobbes.
7. Anne Wobbes.
8. Sjoukje Wobbes.


Trouwfoto van Louw Wobbes en Jitske Hoogsteen

 

A27. ANNE (ANDY) WOBBES, zoon van Sieds Wobbes en Janna Helbich, geboren Opeinde, 20 januari 1913, landbouwer te Janvis 1952-1990, Townsend 1990-1999, overleden 1999. Gehuwd op 8 mei 1936 te Drachten met MINKE (MILDRED) BERGSMA, geboren Nijega, 27 juli 1917, overleden Hagersville, 26 april 2003. Dochter van Teake Bergsma en Joukje van der Meer. Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Sies (Cecil) Wobbes.
2. Joukje (Joan) Wobbes.
3. Janna (Jane) Wobbes.
4. Teake (Ted) Wobbes.
5. Sjoukje (Shirley) Wobbes.
6. Anna (Ann) Wobbes.


A28. MARTINUS WOBBES, zoon van Sieds Wobbes en Janna Helbich, geboren Nijega, 17 februari 1917, veehouder te Suameer. Gehuwd op 30 mei 1941 te Drachten met ANTJE (ANNA) FABER, geboren De Tike, 4 april 1920. Dochter van Anne Faber en Jitske Heddema.
Uit dit huwelijk:
1. Jitske Wobbes.
2. Janna Wobbes.
3. Anne Wobbes.
4. Louw Wobbes.
5. Sieds Wobbes.


A29. JOGCHUM WOBBES, zoon van Sieds Wobbes en Janna Helbich, geboren Opeinde, 22 januari 1928. Gehuwd op 30 juni 1950 met AALTJE LAP. Dochter van Wopke Lap en Jantje Bekkema.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Wobbes.
2. Sieds Wobbes.
3. Wopke Wobbes.
4. Louw Wobbes.


A30. LOUW WOBBES, zoon van Jochum Wobbes en Grietje Pijl, geboren Opeinde, 4 juni 1913, landarbeider later gemeenteambtenaar woonachtig te Sint Jacobieparochie 1963-. Gehuwd op 8 april 1937 te Burgum met JANKE DIJKSTRA, geboren Suameer, 20 september 1917, overleden Ljouwert, 13 januari 1995, begraven Sint Jacobiparochie. Dochter van Willem Dijkstra en Hinke Klopstra.
Het gezin is vaak verhuisd doordat Louw vaak tijdelijk werk had bij boeren. Ze hebben in de volgende plaatsen gewoond Suameer 1937-1940, Garijp 1940-1946, Witmarsum 1946-1948, Schettens 1948-1952, Cornwerd 1952-1955, Holwerd 1955-1957, Akkrum 1957-1958, Hitzum 1958-1963.

Uit dit huwelijk:
1. Hinke Wobbes.
2. Grietje Wobbes.
3. Jochum Wobbes.
4. Willem Wobbes.
5. Jelle Wobbes.
6. Hendrikje (Hennie) Wobbes.
7. Klaas Wobbes.
8. Jelle Wobbes.
9. Wietske Wobbes.
10. Sies (Siepie) Wobbes.
11. Hendrik Wobbes.
12. Minke Wobbes.


vlnr boven: Jochum, Grietje, Jelle, Hendrikje, Klaas, Hinke, Willem.
vlnr. beneden: Minke, Louw Wobbes, Wietske, Janke Dijkstra, Sies, Hendrik.

 


A31. SIES WOBBES, zoon van Jochum Wobbes en Grietje Pijl, geboren Opende, 6 december 1923, fabrieksarbeider aldaar, overleden aldaar, 18 juni 2002, begraven aldaar. Gehuwd op 7 mei 1948 te Grootegast met MINKE DRENT, geboren Niebert, 26 april 1923. Dochter van Hidde Drent en Ankje Hoogeveen.
Uit dit huwelijk:
1. Jochum Wobbes.
2. Hidde Wobbes.
3. Louw Wobbes.
4. Anko Wobbes.


A32. HENDRIK WOBBES, zoon van Jochum Wobbes en Grietje Pijl, geboren Opende, 2 januari 1931, medewerker bij Philips te Drachten. Gehuwd op 14 september 1948 te Grootegast met GRIETJE OVERZET, geboren Langelo, 8 april 1931, hulp in de huishouding. Dochter van Hendrik Overzet en Margien Geersing.
Uit dit huwelijk:
1. Jochum Wobbes.
2. Hendrik Wobbes.
3. Allardus Wobbes.
4. Louw Wobbes.


A33. PIETER WOBBES, zoon van Sikke Wobbes en Martje Zuiderveld, geboren Visvliet, 1 oktober 1935, vertegenwoordiger. Gehuwd op 29 november 1963 te Grootegast met MARIJKE HUIZINGA, geboren Doezum, 16 januari 1948. Dochter van Dirk Huizinga en Ybeltje Tjoelker.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke Wobbes.
2. Dirk Martinus Karel Wobbes.
3. Richele Victor Wobbes.
4. Christina Wobbes.


A34. MARTINUS WOBBES, zoon van Sikke Wobbes en Martje Zuiderveld, geboren Visvliet, 18 maart 1942, kraanmachinist. Gehuwd op 16 juni 1966 te Grootegast met ANTJE GRUPSTRA, geboren Harkema Opeinde, 10 november 1927. Dochter van Luitzen Grupstra en Janke Jongsma.
Uit dit huwelijk:
1. Janke Wobbes.


A35. KAREL JAN WOBBES, zoon van Sikke Wobbes en Martje Zuiderveld, geboren Visvliet, 7 juli 1945, arbeider, overleden 22 mei 1999, begraven Lutjegast. Gehuwd op 6 april 1973 te Grootegast met GRIETJE HUISMA, geboren Lutjegast, 9 maart 1954. Dochter van Auke Huisma en Trijntje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke Wobbes.
2. Auke Wobbes.
3. Martje Wobbes.
4. Martje Wobbes.


A36. JOHANNES WOBBES, zoon van Goitzen Wobbes en Janke de Beer, geboren Aalsum, 12 december 1924, spoorwegbeambte te Sliedrecht, Zuidbroek, Amsterdam, Sauwert, Nieuwe Schans, Sneek en Zwolle. Gehuwd op 4 januari 1952 te Veendam met ANNA WILHELMINA MEIJER, geboren Veendam, 23 november 1930. Dochter van Jan Meijer en Engeltje Broekema.
Uit dit huwelijk:
1. Goitzen Jan Wobbes.
2. Willem (Wim) Wobbes.


A37. LOUW REINDER WOBBES, zoon van Sieger Wobbes en Maria Wiegers, geboren Zevenhuizen (ZH), 14 februari 1931, gemeente-ambtenaar, woonachtig te Zevenhuizen (ZH) 1931-1957, De Lier 1957-1961, Wageningen 1961-. Gehuwd op 27 juni 1957 te Boskoop met JOHANNA CATHARINA (ANNIE) CHRISPIJN, geboren Boskoop, 6 april 1932, voor haar huwelijk woonachtig aldaar. Dochter van Jacobus Chrispijn en Cornelia van Rijs.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Jacqueline (Corine) Wobbes.
2. Sieger Wobbes.
3. Ronald Wobbes.


A38. BERT WOBBES, zoon van Sieger Wobbes en Maria Wiegers, geboren Zevenhuizen (ZH), 25 augustus 1932, werkzaam geweest als inkoper van groente en fruit voor Albert Heijn te Zaandam, woonachtig te Rotterdam 1957-1958, Katwijk aan Zee, 1958-. Gehuwd op 6 december 1956 te Zevenhuizen (ZH) met ANNIGJE (ANNIE) den BOER, geboren Rotterdam, 21 januari 1932. Dochter van Wim den Boer en Lena Dekker. Bert is ruim dertig jaar kerkorganist geweest in Katwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Siebe Wobbes.
2. Bert Wobbes.
3. Wim Wobbes.


A39. EELRICH WOBBES, zoon van Sieger Wobbes en Maria Wiegers, geboren Zevenhuizen (ZH), 17 januari 1935, electriciën, woonde te Zevenhuizen (NH) 1935-1961, Blijswijk 1961-2003, overleden aldaar, 9 oktober 2003. Gehuwd op 15 juni 1961 te Rotterdam met NEELTJE TEUNTJE (NEL) van VOORDEN, geboren Rotterdam, 8 oktober 1935, overleden Blijswijk, 22 april 1986. Dochter van N.M.A. van Voorden en N.T. de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Eelrich (Eric) Wobbes.


A40. JEEN WOBBES, zoon van Harm Wobbes en Geesien Douma, geboren Hoogkerk, 23 juli 1947, eigenaar van een bouwbedrijf te Bedum. Gehuwd 1) op 6 september 1971 te Groningen met MINKE THEA de HAAN, geboren 9 februari 1948, overleden Bedum, 3 januari 2000. Gehuwd 2) op 14 juni 2002 met GERRIE SIKKEMA.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marcel Wobbes.
2. Bianca Wobbes.
3. Patricia Wobbes.


A41. REINT WOBBES, zoon van Goitzen Wobbes en Geziena Frouwina Smit, geboren Hoogkerk, 7 oktober 1940, zeevarende, later verf-technicus te Huizinge. Gehuwd op 16 december 1966 te Roden met MARTHA HOITING, geboren Roderwolde, 19 juli 1942. Dochter van Sijbrand Hoiting en Seike Louwes.
Uit dit huwelijk:
1. Sybrigt Seike Wobbes.
2. Frouwina Gooitske Wobbes.


A42. SAPE WOBBES, zoon van Roelf Wobbes en Janna Helmus, geboren Aduard, 31 mei 1930, bouwkundige, woonachtig te Aduard 1930-1950, Renkum 1950-. Gehuwd op 13 juli 1955 te Renkum met GRADA SOPHIA VAN DEN BRINK, geboren Renkum, 23 juni 1932. Dochter van Hendrik Jan van den Brink en Hendrika Trijntje Loenen.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf (Rob) Wobbes.
2. Hendrika Trijntje (Ria) Wobbes.
3. Hendrik Jan (Henkjan) Wobbes.


A43. SAPE (SABE) WOBBES, zoon van Sijbren (Siebe) Wobbes en Aukje Oosterhof, geboren Tolbert, 19 maart 1946, assistent-accountant, woonachtig te Buitenpost. Gehuwd op 13 augustus 1971 te Buitenpost met GERTJE BROUWER.
Uit dit huwelijk:
1. Sijbren Johan Wobbes.
2. Hendrik Ronald Wobbes.
3. Geertje Aukje Miranda Wobbes.
4. Gerard Martijn Wobbes.


A44. HENDRIK WOBBES, zoon van Sijbren (Siebe) Wobbes en Aukje Oosterhof. Gehuwd met S. P. MULDER.


A45. LIEUWE WOBBES, zoon van Wobbe Wobbes en Kornelia Smids, geboren Sebaldeburen, 2 februari 1940, heftruckchauffeur. Gehuwd op 18 december 1964 te Grijpskerk met JANNIE VISSER, geboren Pieterzijl, 11 mei 1943, hulp in de huishouding. Dochter van Sijbrandus Visser en Antje van der Heide.
Uit dit huwelijk:
1. Antje (Annie) Wobbes.
2. Wobbe Wobbes.
3. Wobbe Wobbes.
4. Kornelia (Corrie) Wobbes.
5. Sijbrechtje Wobbes.


A46. ANNE WOBBES, zoon van Wobbe Wobbes en Kornelia Smids, geboren Lutjegast, 7 november 1954, veehouder. Gehuwd op 25 juni 1982 te Grootegast met SIEBRICH SOLLE, geboren Lutjegast, 11 oktober 1961. Dochter van Hendrik Solle en Trientje Veenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Trientje (Henderika) Wobbes.
2. Wobbe Kornelis (Wouter) Wobbes.
3. Trienko Hendrik Wobbes.
4. Kornelia Wobina (Korina) Wobbes.
5. Sape Ipe (Jasper) Wobbes.