Geschiedenis van Abbinge Warff      

Lijst van bewoners

Bronverwijzing

GA=Groninger Archieven
HGG=Heilige Geest Gasthuis
RA=Rechterlijke Archieven
Kooij=P. Kooij (red.), Dorp naast een stad; Hoogkerk 1770-1914.
Een * betekent een vermelding van ‘Moeshuis’ in de Doop- Trouw- en Begraafboeken van Hoogkerk bij de vermeldde personen.
Tussen twee rechte haken [] wil zeggen: vermoedelijk

In het Ommelander Klauwboek door Johan Tjassens wordt de oude boerenplaats vaak genoemd. Het begint met: “Item Abbinge Warff Nijtert op dat hoijhuis”. Nijtert is waarschijnlijk de eigenaar van Abbinge Warff maar woont zelf op het Hooihuis. Het Hooihuis lag gelegen aan wat nu Friesestraatweg nr. ? is. Vermoedelijk verhuurde hij het aan anderen. Helaas wordt geen datum of zelfs een jaartal vermeld maar het moet voor Hans van Aduwert zijn geweest.

[1455] Hans van Aduwert.
In het Ommelander Klauwboek door Johan Tjassens wordt hij als volgt vermeld op blz. 193: “Item Abbinge Warff, welck toekomt Hilligen Geest Gasthuijs en Hans van Aduwert opwoont, gelegen aen de Suijder Potters tijll”. Met de Suijder Potters tijll moet een bruggetje worden bedoeld die over het Kliefdiep lag plus minus 200 meter ten noordoosten van de boerderij.

[1568] Reijner Crijns.
In het Ommelander Klauwboek door Johan Tjassens wordt Reijner als volgt vermeld op blz. 194: “Item Abbringe Warff Reijner Crijns”.

1640 Evert Cornelis en Albertien. Zij worden genoemd in de rekening van het Gasthuis van het jaar 1640.

1667 Berent Peters en Grietien. Zij wonen vermoedelijk in Dorkwerd 1709.

1693-1699 Claes Jans. [Afkomstig van het Drentse Land. Gehuwd 1) op 1 januari 1691 te Hoogkerk/Leegkerk met Grietjen Jacobs, afkomstig van Hoogkerk. Gehuwd 2) op 27 maart 1698 te Hoogkerk/Leegkerk met Imcke Jurjens, afkomstig van Dorkwerd.]

Hij huurt “dartijn grasen 17 roeden lants tot Hooghkercke Abbinga Warff genaemt, waer op alle 17 jaeren naeder Clouwen ommeganck de bedieninge van ‘t recht valt en is anno 1691 door d’admiraliteits heer Ringhels wegens ‘t Convent gesleten”. Claas moet jaarlijks de huur betalen voor het bedrag van 20,-,-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1693-1699))

[-1697- Tonnis. Hij woont in ‘t kleine Moeshuis en laat een kind dopen* te Hoogkerk op 26 december 1697 genaamd Trijntje.]

1700-1706 Jan Roelefs, overleden Hoogkerk, tussen 1704-1707. Gehuwd met Elske Berents.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Jans (Moesman), geboren [1700], begraven Hoogkerk, 14 februari 1736. Gehuwd in 1722 te Hoogkerk met Trijntje Jans, begraven Hoogkerk, 5 juni 1731. Kinderen: o.a. (kind begr. 31.03.1734), Jan (hij is getrouwd met Jantje Reinders en zij hebben 9 kinderen waarvan 6 kinderen de achternaam Moes aannemen.)
2. Geertjen Jans, gedoopt* Hoogkerk, 2 januari 1704. [Gehuwd op 10 december 1724 te Leegkerk met Jan Jans.]

Omdat Elske Berents in de rekening van het Heilige Geest Gasthuis van 1716 als ‘Jan Roelefs weduwe nu getrout an Claes Berents’ wordt vermeld wist ik haar te traceren als Elske Berents die in het jaar 1715 huwde blijkens het trouwboek van Hoogkerk met Claes Berents.
Ook Jan Roelefs huurt Abbinga Warff voor 20 carolingische guldens. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1700-1706))

-1701- Jan Berens. Hij laat een kind dopen* te Hoogkerk op 20 februari 1701 genaamd Berent.

1707-1716 Jan Roelefs weduwe, Elske Berents.

Aanvankelijk huurt ook Jan Roelefs weduwe de plaats voor hetzelfde bedrag maar in 1708, als ook het de bediening van het recht gesleten wordt door de heren Ringels en Alstorphius, wordt de huur omgezet voor “18 stuver ‘t gras volgens Apostille van de 4 Maij 1708 bedraagt in ‘t geheel 11 guldens 14 stuivers”. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1707-1716))

1716-1723 Claes Berents, afkomstig van Niekerk, begraven Hoogkerk, 20 januari 1733. Gehuwd op 31 maart 1715 te Leegkerk met Elske Berents, Jan Roelefs weduwe, afkomstig van Hoogkerk, begraven aldaar, 31 januari 1733. [Op 20 augustus 1730 huwde Claes te Hoogkerk met Hilleke Cornelijs, afkomstig van Westerackkum in Oostvrieslandt. Hij laat een kind begraven op 17 oktober 1731 te Hoogkerk.]

Claes huurt 4 grasen land van Lewe voor 3-12-00. (bron: GA, Lewe, Toegangsnr. 547, Inv. nr. 414, blz. 17)

1723-1732 Tiaert Berents, overleden Hoogkerk, voor 1730.

Het is namelijk Tiaert Berents weduwe die de huur betaald op Midwinter 1729 aan Lewe voor de 4 grasen waarvan Lewe het beklemrecht bezit. Ook zij betaald het bedrag 3-12-00. De huur voor het Gasthuis bleef hetzelfde.

1732-1742 Jan Jans, afkomstig van Hoogkerk, begraven* Hoogkerk, 13 december 1742. Hij is vermoedelijk een zoon van Jan Jansen en Trijne, weduwe van Jan Peters. Gehuwd (gekondigd op 28 oktober 1731) te Hoogkerk met Fennechien Jans, geboren Hoornse Dijk, gedoopt Haren, 15 augustus 1706, overleden [Aduard], na 1747. Dochter van Jan Jacobs en Wibbegien Jans.
Uit dit huwelijk:
[1. Jantjen Jans, gedoopt Hoogkerk, 6 februari 1729. Vermoedelijk is zij het kind van Jan Jans dat begraven is op 10 april 1731.
2. Geeske Jans, gedoopt Hoogkerk, 21 maart 1734. [Gehuwd op 20 mei 1759 te Hoogkerk/Leegkerk met Abel Berents, afkomstig van Paddepoel. Zij vertrekken met attestatie naar Lettelbert.]
3. Trintje Jans, gedoopt Hoogkerk, 10 juni 1736.
4. J(oh)an Jans, gedoopt Hoogkerk, 30 augustus 1738.
5. Alberd Jans, gedoopt Hoogkerk, 21 februari 1740.
6. Jantjien Jans, gedoopt* Hoogkerk, 25 maart 1741.
7. Janna Jans, gedoopt* Hoogkerk, 23 december 1742.

Ook Jan betaald hetzelfde bedrag “volgens Apostille in dato den 30 October 1733” aan het Gasthuis. In 1742 en 1743 is het redger Guichart die wegens het convent de bediening van het recht slijt. Hiervoor ontvangt hij tien “silvere ducatons”. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1733-1743)) Jan Jans huurt ook de vier grasen van Lewe voor het bedrag van 3-12-00. (bron: GA. Lewe, Toegangsnr. 547, Inv. nr. 415, blz. 42)

1742-1744 Jan Jans weduwe, Fennechien Jans.

1744-1747 De diaconie van Hoogkerk aanvankelijk voor Jan Jans weduwe, Fennechien Jans. Zij woont in 1747 te Aduard. (bron: GA. Lewe, Toegangsnr. 547, Inv. nr. 415, blz. 42) Zij werd onderhouden door de diaconie van Hoogkerk. Er is geen koopakte gevonden en in het archief van de diaconie heb ik niets kunnen vinden wat te maken heeft met de boerenplaats. Wie er dus in de periode 1747-1778 op de boerderij hebben gewoond is niet bekend, waarschijnlijk zal de boerenplaats door de diaconie onderhands verhuurd zijn geweest.

1778 Claas Jans.
Er zijn twee akten aangetroffen van dezelfde datum, 18 april 1778, waarin het Moeshuis verkocht wordt voor de prijs van 1110 Car: guldens, 16 stuivers en 4 duiten. In de eerste akte wordt Claas Jans als koper vermeld van het Moeshuis, verkopers zijn Claas Gerrits en Jan Jacobs in hun hoedanigheid als diakenen van Hoogkerk. Een zekere Geert Jans verklaarde borg te zullen staan voor Claas Jans. In de tweede akte is Claas Jans de verkoper. De kopers zijn Harm Hindriks en Aaltje Freerks Egtelieden. Het is onduidelijk waarom Claas Jans in eerste instantie de boerderij koopt van de diaken, terwijl Harm Hindriks volgens de akte de boerderij voor hetzelfde bedrag en op dezelfde dag koopt van Claas Jans. (bron: GA. RA LVIII b 1, Toegangsnr. 277 (1534), blz. 175 en 176. (Grietenij van Hoogkerk) Misschien is Claas Jans een zoon van Jan Jans en had hij het eerste recht om de boerderij terug te kopen van de diaconie. Maar dan nog is het niet duidelijk waarom deze merkwaardige dubbele transactie plaatsvond.

1778-1804 Harm Hindriks, afkomstig van Leegkerk, overleden na 7 mei 1803. Gehuwd op 19 mei 1754 te Hoogkerk met Aaltje Freriks, geboren Hoornse Dijk, gedoopt Haren, 29 juli 1725, overleden Hoogkerk, voor 7 mei 1803. Dochter van Frerik Wichers en Jantjen Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Harms, afkomstig van Leegkerk, gedoopt Hoogkerk, 22 juni 1755. Gehuwd 1) op 23 mei 1779 te Leegkerk met Siert Jakels, geboren ‘onder Leegkerk ant Aduwerdiep’, gedoopt Leegkerk, 9 juli 1747. Zoon van Jakel Sierts en Hinderkjen Hindriks. Kinderen geboren te Leegkerk: Jakob Sierts Bonsema, Jakel, Aaltje. (Sekema of Siccama) Gehuwd 2) op 27 november 1785 te Leegkerk met Jakob Geerts Vroom, geboren ‘onder Leegkerk bij de Zuidewenning’, gedoopt Leegkerk, 18 oktober 1750, woonachtig te Leegkerk 1811, overleden huisnr. 52 Hoogkerk, 10 november 1829. Zoon van Geert Jans en Aaltje Jacobs. Kinderen geboren te Leegkerk (1788-1801): Jantje, Geert, Jan, Aaltje.
2. Cornelus Harms, overleden [Midwolde], voor 1811. Gehuwd op 7 mei 1786 te Hoogkerk met Tijs Martens, geboren op ‘Koningspoort’, gedoopt Hoogkerk, 27 maart 1753, overleden [Midwolde], voor 1811. Zoon van Marten Thiessen en Stientje Hendericks. Kinderen geboren te Hoogkerk (1787-1797): Stientje, Aaltje, Marten, Harm, Trijntje. Voogd over de minderjarige kinderen was Albert Melis in 1811.
3. Jan Harms, gedoopt Hoogkerk, 7 april 1758, woonachtig te Westerbroek 1811. (mogelijk gehuwd op 27 juli 1793 te Hoogkerk met Eefke Hindriks, van Hogezand)
4. Bregtje Harms, volgt zie periode 1786-1803.
5. Hindrik Harms, gedoopt Hoogkerk, 30 april 1764, overleden aldaar, kort voor 17 december 1810. Gehuwd (met attestatie van Wierum naar Leegkerk, 30 april 1797) met Geeske Boelens (Dijkstra), gedoopt Doezum, 18 december 1767, overleden Hoogkerk, 12 april 1840. Dochter van Boele Annes en Emke Klaassens. Kinderen geboren te Hoogkerk (1798-1806): Aaltje, Emke, Elizabeth, Kornelske, Liefke. Voogden over de kinderen in 1811 waren Jan Harms en Heere Pieters woonachtig te Hoogkerk. Geeske huwde 2) op 6 januari 1811 te Hoogkerk met Tekke Geerts Huizinga, afkomstig van Roderwolde, bakker, overleden huisnr. 44 Hoogkerk, 19 januari 1816. Zij kochten op 4 juni 1811 een huis aan de trekweg te Hoogkerk. (bron: GA. Not. Zuidhorn (Toegangsnr. 99) Inv. nr. 4, akte nr. 77) Geeske huwde 3) op 3 maart 1817 te Hoogkerk met Jan Nuis (junior), geboren [1789], kanaalwachter te Hoogkerk. Zoon van Jan Jans Nuis (senior), kanaalwachter te Smilde en Janna Derks. Uit een boedelinventaris van d.d. 17 december 1810 blijkt dat Hindrik kort te voren is overleden. In deze akte worden nog een aantal personen genoemd die elders ook in deze bewonerslijst voorkomen. Enne Pieters wordt genoemd omdat hij nog f 30-:-: schuldig is en Heere Pieters en Jan Harms worden opgegeven als voogd over de kinderen. Verder wordt Klaas Boelens vermeld vermoedelijk een broer van Geeske. (bron: GA. RA Westerkwartier, Toegangsnr. 735, Inv. nr. 585 (17-12-1810)
6. Frerikje Harms, gedoopt Hoogkerk, 20 december 1767, overleden Roden, 3 juni 1846. Gehuwd 1) op 17 december 1799 te Hoogkerk met Geert Jans Noord, gedoopt Roden, 23 februari 1766, arbeider, overleden aldaar (aan Pleuritus), 25 juli 1801. Zoon van Jan Jans Noord en Elsien Pieters. Kinderen: Jan (1800), Harm (1802). (Verwijzing: http://home.hccnet.nl/j.fonk/familie/noord.htm) Gehuwd 2) (att. 7 mei 1803) te Roden met Geert Klaassen, woonachtig te Roden 1811.

Evenals hun voorgangers betalen Harm en Aaltje 11-14-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1779-1804))

1786-1803 Enne Pieters Kuipers, gedoopt Hoogkerk, 22 februari 1756, overleden Hoogemeeden, 26 december 1835. Zoon van Pieter Jans en Abeltje Ennes. Gehuwd op 30 september 1781 te Hoogkerk met Bregtje Harms Tillema, gedoopt Hoogkerk, 14 december 1759, overleden Hoogemeeden, 30 augustus 1852. Dochter van Harm Hindriks en Aaltje Freriks (zie periode 1778-1804). Zij wonen in 1811 te Slochteren.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ennes Huizinga, gedoopt Hoogkerk, 24 augustus 1783, schoenmaker, overleden Oldehove, 26 juni 1867. Gehuwd 1) op 13 mei 1810 te Ezinge met Trijntje Willems Zanting, gedoopt Ezinge, 18 oktober 1780, overleden Oldehove, 20 maart 1840. Dochter van Willem Alberts en Franske Jans. Gehuwd 2) op 17 mei 1841 te Oldehove met Trijntje Gerlofs Balk, geboren Feerwerd, 3 november 1804, overleden Oldehove, 3 oktober 1870. Dochter van Gerlof Jans Balk en Berendina Abrahams Lemot.
2. Aaltje Ennes Kuipers, gedoopt* Hoogkerk, 22 januari 1786, overleden Marum, 11 mei 1829. Gehuwd op 25 januari 1810 te Niehove met Pieter Derks Hovius, geboren Oldehove, 29 februari 1784, overleden Marum, 27 december 1857. Zoon van Derk Pieters en Wiske Jans.
3. Abeltje Ennes Kuipers, gedoopt Hoogkerk, 1 mei 1791, overleden Niehove, 30 januari 1856. Gehuwd op 15 november 1815 te Oldehove met Alje Willems Heemstra, geboren Laagemeeden, 12 oktober 1791, overleden Hoogemeeden, 13 juli 1832. Zoon van Willem Willems Heemstra en Matje Aljes..
4. Cornelsjen Ennes Kuipers, gedoopt Hoogkerk, 17 februari 1793, overleden Midwolde, 10 februari 1865. Gehuwd op 10 mei 1817 te Leek met Hedzer Arents Holtrop, geboren Marum, 27 februari 1785, overleden Midwolde, 26 juli 1858. Zoon van Arent Hendriks Holtrop en Willemke Hedsers..
5. Martje Ennes Kuipers, gedoopt Hoogkerk, 19 juli 1795, overleden Obergum, 31 juli 1862. Gehuwd op 19 oktober 1825 te Hoogkerk met Roelf Jans Scholtens, geboren Groningen, 30 juni 1784, overleden Hoogkerk, 16 augustus 1842. Zoon van Scholte Jans en Albertjen Roelfs..
6. Jantje Ennes Kuipers, gedoopt Hoogkerk, 19 juli 1795. Gehuwd 1) op 24 mei 1818 te Oldekerk met Jan Harms Hummel, geboren Leek, 18 april 1788, boerenknecht en timmerman, overleden Zevenhuizen, 16 juni 1826. Zoon van Harm Jans Hummel en Antje Geerts. Kinderen: Harm, Enne. Gehuwd 2) op 28 juli 1842 te Oldehove met Rense Kornelis Keegstra, geboren Burum, 27 maart 1810. Zoon van Kornelis Renses Keegstra en Sjoertje Tietes Faber.
7. Trijntje Ennes, gedoopt Hoogkerk, 6 april 1799.

Op 7 mei 1803 verkoopt Harm Hindriks, woonachtig te Hoogkerk, Jantjen Harms geassisteerd met haar man Jakob Geerts Vroom, Bregtje Harms geassisteerd met haar man Enne Pieters, Tijs Martens voor zichzelf en mede als legitimentor over zijn vijf minderjarige kinderen bij wijlen Cornelus Harms verwekt en dezelve Tijs Martens mede als gevolmachtigde van Jan Harms, Hindrik Harms en Geeske Boelens echtgenoten en Freerkje Harms geassisteerd met haar ondertrouwde bruidegom Geert Klaazen alsmede Enne Pieters en Jakob Geerts Vroom voorstanders over de twee minderjarige kinderen van Freerkje Harms bij wijlen Geert Jans Noord verwekt tezamen kinderen van de eerste comparant bij wijlen Aalfje Freerks verwekt, alle welke verklaarden te hebben verkocht aan Harm Boelens en Jantjen Jans woonachtig te Hoogkerk een behuizinge en schuurtje, Het Moshuis genaamd, met de geboomten en plantagien op het heem met de beklemming van 17 grazen land, zo door Enne Pieters en vrouw in huur is bewoond en gebruikt geweest, doende jaarlijks tot huur aan het Heiligen Geest Gasthuis te Groningen f 11-12- en aan de juffer G. Francke f 3-12- voorts met de verplichting tot betaling van de molenschotten zo tot het tijdelijk onderhoud als tot de eigendom van de of de schuld over de commissie Watermolen waaronder deze landen behoren zover deze naar grastallen daar aan onderhorig zijn, voor een somma van f 3193- carGuldens. (bron: RAG, RA LVIII b 2, blz. 99,100)

De familie Kuipers is gerelateerd aan de familie Enter. (bron: Cor Enter)


1805-1807 Harm Boelens, geboren Hoornsedijk, gedoopt Groningen (Martinikerk), 14 maart 1758, landbouwer, overleden Hoogkerk, 10 maart 1806. Zoon van Boele Heins en Jantjen Harms. Gehuwd op 4 mei 1785 te Groningen met Jantjen Jans, afkomstig van Haren (Hoornsedijk onder Helpman), [geboren Hoogkerk, 1763], arbeidster, overleden Hoogkerk, 15 juni 1842. Dochter van Jan Willems en Kornelsien Frederiks (zus van Aaltje Freriks). Zij huwde 2) op 17 september 1806 te Hoogkerk met Louwe Uges, gedoopt Haren, 7 mei 1747, overleden voor 1809. Zoon van Oege Louwes en Geertjen Hindriks. Zij huwde 3) op 30 april 1809 te Hoogkerk met Jan Hendriks Smid, afkomstig van Hoogkerk, geboren [1736], arbeider, overleden Hoogkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Boelo Harms Boelens, geboren Hoogkerk, gedoopt aldaar, 8 juli 1787, landbouwer te Noorderhoogebrug 1812, arbeider in 1842, overleden Groningen, 19 januari 1848. Gehuwd 1) op 20 april 1812 te Bedum met Anje Aljes Boerma, geboren Zuidwolde, [1789], overleden Noorderhoogebrug, 5 mei 1832. Dochter van Alje Jans en Syben Egbers. Kinderen: Johanna (1813). Gehuwd 2) op 19 oktober 1833 te Onderdendam met Aafke Jans Bastiaans, (weduwe van Jannes Fransen Smit) gedoopt Zuidwolde, 4 juli 1795, dagloonster te Noorderhoogebrug. Dochter van Jan Bastiaans, moesker te Groningen en Jantje Jans Wiltes. Kind: Harm. Gehuwd 3) op 22 mei 1842 te Groningen met Hillechien van Diepenbrugge. Dochter van Lucas van Diepenbrugge (burgemeester van Eelde) en Hinderkien Jans.
2. Jan Harms, gedoopt Hoogkerk, 13 mei 1790.
3. Cornelisjen Harms Boelens, volgt zie periode 1811-1835.

Zij betalen eenzelfde huur, 18 stuivers per gras, voor 11,14,-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1805-1807))
Op 22 april 1807 verkoopt Jantien Jans, geassisteerd door haar man Louwes Uges, aan Heere Pieters en zijn ondertrouwde bruid Anje Klaassen, een behuizing nr. 58, Het Moeshuis genaamd, met de beklemming van plus minus 17 grasen land. Doende jaarlijks tot huure aan het Heiligen Geest Gasthuis te Groningen f 11-14- en aan de juffer G. Francke f 3-12- voorts de verplichting tot betaling der molenschotten zo de gemeene Watermolen met den aankleve van dien waaronder dit behoud, voor eene somma van f 2400-. (bron: GA, RA LXXII h 3, blz. 103,104)
In augustus 1806 had Jantje Jans, van haar 52 grazen beklemd land te Hoogkerk in totaal 20 grazen bezaaid met haver. Zij gebruikte dus 38% van haar grond als bouwland. (bron: GA. RA, LXXII m 1, 20.08.1806. Eén gras in Hoogkerk was 0,4114 hectare. Priester, Landbouw Groningen, 498.)

1807-1808 Heere Pieters Beukema, afkomstig van Sebaldeburen, woonachtig te Oostwold 1825, landbouwer. Gehuwd op 7 mei 1807 te Hoogkerk met Anje Klaassen Zuidhof, gedoopt Hoogkerk, 13 juli 1783, overleden huisnr. 22 Oostwold, 23 februari 1822. Dochter van Klaas Andries (hij was diaken tussen 1785 en 1796, hij had ruim 26 ha land en was één van de grootste boeren ter plaatse (bron: Kooij, blz. 208.)) en Trijntje Arents (overl. 5-6-1814 huisnr. 61 Hgk).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Heres Beukema, geboren Hoogkerk, [1804], overleden Noordhorn, 6 februari 1900. Gehuwd met Jantje Olthof.
2. Menje Heres Beukema, geboren Hoogkerk, 29 juli 1808, overleden Tolbert, 23 juni 1878. Gehuwd op 9 mei 1830 te Leek met Geert Jakobs Snip, geboren Doezum, [1801], arbeider. Zoon van Jakob Willems Snip en Geertje Geerts. Kinderen: Geertje, Jakob, Pieter, Klaas, Jantje, Anne.
3. Klaas Heres Beukema, geboren Hoogkerk, 24 juni 1810, overleden huisnr. 72 aldaar, 25 januari 1814.
4. Trientje Heres Beukema, geboren huisnr. 72 Hoogkerk, 15 oktober 1812, overleden Leek, 12 maart 1892. Gehuwd op 22 mei 1842 te Leek met Mente Lammerts Postema, geboren Tolbert, 28 januari 1814, arbeider, overleden aldaar, 11 april 1895. Zoon van Lammert Siewerts Postema en Foske Mentes Mulder. Kinderen: Lammert, Heerke, Siewert, Anje, Anje, Pieter.
5. Petrus Heres Beukema, geboren huisnr. 72 Hoogkerk, 25 september 1813. Gehuwd 1) op 13 mei 1848 te Leek met Jantje Joest Heunder, geboren Ezinge, [1811], overleden Den Ham, 22 oktober 1899. Dochter van Joest Berents Heunder en Trijntje Olthof. Kinderen: Heere, Gerrit, Anne, Klaas.
6. Klaasien Heres Beukema, geboren huisnr. 72 Hoogkerk, 4 september 1814, overleden aldaar, 11 oktober 1814.
7. Amke Heres Beukema, geboren huisnr. 72 Hoogkerk, 17 september 1815, overleden huisnr. 54 aldaar, 25 juni 1817.
8. Klasien Heres Beukema, geboren huisnr. 54 Hoogkerk, 5 december 1816.
9. Amke Heres Beukema, geboren huisnr. 54 Hoogkerk, 19 november 1817, dienstmeid. Gehuwd op 15 oktober 1840 te Groningen met Evert Hoitjes Kema, geboren Roderwolde, 25 december 1791, koemelker. Zoon van Tonnis Everts en Grietje Roelfs. Kinderen: Grietje, Heere, Anje, Kornelia, Mentje, Hinderktje.
10. Aafke Beukema, geboren Oostwold, [1819], overleden Zevenhuizen, 5 juni 1861. Gehuwd op 5 juli 1845 te Leek met Hindrik Groefsema, geboren Lettelbert, [1819], boerenknecht. Zoon van Enne Berends Groefsema en Anje Jans Kremer. Kind: Enne.
11. Klaas Beukema, geboren Oostwold, 13 februari 1822, landbouwersknecht, overleden Haren, 3 december 1907. Gehuwd op 8 mei 1854 te Winsum met Geziena van Straten, geboren Vierhuizen, 16 maart 1823, dienstmeid. Dochter van Klaas Hooikes van Straten en Martje Jans Wallinga.

Op 2 mei 1812 neemt Heere Pieters te Hoogkerk de familienaam Beukema aan. Ook voor zijn kinderen: Klaas (1), Meinje (3). (Naamsaaneming Hoogkerk B.S. 128) Heere en Anje, die in de rekeningen van het Heilige Geest Gasthuis als Anje Jans voor komt, betalen een huur van 11,14,-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1807-1809) Op 1 juni 1808 verkopen Heere Pieters en Anje Klaassens de boerderij met land aan Otto Jans en Leentje Pieters Leutscher voor f 2400-. (bron: GA, RA LXXII h 4, blz. ?) Volgens een adressenlijst van d.d. 01.05.1816 van de gemeente Hoogkerk woont H. Pieters Beukema op nummer 54 te Hoogkerk.


1808-1811 Otto Jans van Zanten, geboren Roden, 9 december 1778, landbouwer, overleden Leegkerk, 24 maart 1865. Zoon van Jan Jacobs en Janna Ottes. Gehuwd 1) (met att. 4 april 1804 van Hoogkerk om elders te huwen) met Leentje Pieters Leutscher, geboren Hoogkerk, [1780], overleden aldaar, 27 augustus 1808. Dochter van Pieter Jannes Leutscher en Grietje Alberts Leutscher. Gehuwd 2) op 13 mei 1810 te Leegkerk met Grietje Onnes Harkema, gedoopt Leegkerk, 24 januari 1762, overleden huisnr. 26 aldaar, 21 september 1824. Dochter van Onne Jans en Aaltje Jans. Grietje was eerder gehuwd op 6 januari 1788 te Wierum met Aike Willems, gedoopt Wierum, 4 september 1753, woonachtig bij de Steentil te Wierum, begraven aldaar, 9 september 1808. Zoon van Willem Jacobs en Hinderikkijn Jans. Kinderen: Willemina, Aaltje.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Ottes van Zanten, geb/ged. Hoogkerk, 4/23 juni 1805, landbouwer, overleden Leegkerk, 16 december 1862. Gehuwd op 8 mei 1831 te Hoogkerk met Grietje Jannes Leutscher, geboren Hoogkerk, 12 mei 1808, woonde voor haar huwelijk te Dorkwerd, overleden Leegkerk, 19 november 1865. Dochter van Jannes Pieters Leutscher en Barber Abrahams Leutscher. Kinderen: Leentje, Jannes, Barber, doodgeboren dochter 1841. (Jan was Ned. Hervormd en Grietje doopsgezind (bron: P. Kooij, blz. 178))
2. Pieter Ottes van Zanten, geb/ged. Hoogkerk, 3/20 september 1807, landbouwer, overleden Leegkerk, 15 januari 1850. Gehuwd op 10 juni 1836 te Hoogkerk met Hiltje Onnes Harkema, geboren Leegkerk, [1814]. Dochter van Onne Jans Harkema en Hiltje Willems de Boer. Kinderen: Leentje.

Otte Jans te Leegkerk neemt op 2 mei 1812 de familienaam Van Zanden aan. Ook voor zijn kinderen: Jan (7), Pieter (5). Hij ondertekent als Otto Jans van Santen. (Naamsaanneming Hoogkerk B.S. 128) Otto betaalde net als zijn voorgangers een huur van 11,14,-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1809, 1810)) Op 6 juni 1810 kopen Otto Jans en Grietje Onnes van Jan Tonnis een behuizing en de beklemming van circa 73,25 gras onder Leegkerk. De huur is 146 gulden wegens 72 gras aan de verkopers en 3 gulden 18 stuivers wegens 1,25 gras aan de weduwe van Y.R. Hoeksema te Groningen. (bron: GA. Not. ? (6-6-1810)) Op 17 mei 1811 verkopen Otto Jans en Grietje Onnes woonachtig te Leegkerk aan Harm Harmannus en Cornellisjen Harms woonachtig te Hoogkerk een behuizinge nr. 58, het Moeshuis genaamd, met de beklemming van circa 17 grasen land voor de som van f 3050--. Een deel van de koopsom is door Boele Harms, een broer Cornelisjen, wonende te Adorp voorgeschoten. (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, Inv. nr. 3 (aktenr. 45)) Otto heeft een inventaris op laten stellen d.d. 29-3-1825. (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, (29-3-1825 aktenr. 84)) Volgens een adressenlijst van d.d. 01.05.1816 van de gemeente Hoogkerk woont O.J. van Santen op nummer 26 te Leegkerk. Otto was Ned. Hervormd en lid van de municipale raad van Hoogkerk in de periode 1812-1819 en in de periode 1819-1828 van de gemeenteraad. (bron: Kooij, blz. 222 en 227)

1811-1835 Harm Harmannus Mekke(s), geboren Roderwolde, 1 augustus 1784, landbouwer te Hoogkerk, overleden Aalden (Zweeloo), 4 mei 1866. Zoon van Harmannus Mekkes en Willempje Gerrits Hofman. Gehuwd 1) op 22 mei 1808 te Hoogkerk met Cornelisjen Harms Boelens, gedoopt Hoogkerk, 14 augustus 1791, overleden huisnr. 38 aldaar, 15 november 1818. Dochter van Harm Boelens en Jantien Jans (zie periode 1805-1807). Zij verkopen een half huis te Hoogkerk nr. 52 aan Jakel Hindriks en Amke Klaassen (zus van Anje Klaassens Zuidhof). (bron: GA. Not. Zuidhorn (Toegangsnr. 99) Inv. nr. 4, akte nr. 54) Gehuwd 2) op 21 april 1821 te Hoogkerk met Trijntje Derks Moes, geboren Grootegast, 17 april 1792, overleden Aalden (Zweeloo), 12 mei 1866. Dochter van Derk Jans Moes en Aafke Redmers Boelens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Harm Harms Mekkes, geboren huisnr. 58 Hoogkerk, 15 juli 1812, boerenknecht te Lagemeeden.
2. Jantje Harms Mekke(s), geboren huisnr. 58 Hoogkerk, 12 februari 1814, dienstmaagd te Dorkwerd en Pieterzijl. Gehuwd op 17 mei 1838 te Grijpskerk met Thijs Tjebbes Pomstra, geboren [1816], boerenknecht te Visvliet. Zoon van Tjebbe Jacobs Pomstra en Antje Thijssens.
3. Willemtje Harms Mekke, geboren Hoogkerk, maart 1816, overleden huisnr. 58 aldaar, 18 april 1816, vier weken oud.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Mekkes, geboren Hoogkerk, 26 augustus 1820, gereformeerd predikant, overleden Uithuizermeeden, 3 augustus 1872. Gehuwd op 19 mei 1847 te Norg met Jantje Assies, geboren Een (Norg), 20 januari 1817. Dochter van Albert Assies en Marchje Jans.
2. Hindrik Mekkes, geboren Hoogkerk, 22 mei 1822, overleden Enumatil, 10 februari 1903. Gehuwd op 31 mei 1856 te Leek met Riemke Postema, geboren Tolbert, 2 februari 1827, dienstmeid, overleden Enumatil, 6 november 1905. Dochter van Lammert Sieuwerts Postema en Foske Mentes Mulder. Kind: Jan.
3. Aafke Jans Mekkes, geboren Hoogkerk, 6 oktober 1823, overleden aldaar, 16 juni 1830.
4. Willemtje Mekkes, geboren Hoogkerk, 23 maart 1826, overleden Lagemeeden, 31 december 1910. Gehuwd op 22 mei 1852 te Grijpskerk met Jan Hendriks Tielke, geboren Grijpskerk, 20 april 1820, arbeider, overleden Oostwold 4 maart 1886. Zoon van Hendrik Tielke en Hiltje Jans.
5. Derk Mekkes, geboren Hoogkerk, 6 juli 1830, gereformeerd predikant, overleden Zweeloo, 20 oktober 1867. Gehuwd 1) op 10 mei 1860 te Leek met Harmina van Til, geboren Oostwold, 18 april 1834, overleden Enumatil, 7 november 1865. Dochter van Ite Reinders van Til en Corneliske Harms Huizingh. Gehuwd 2) op 7 juli 1866 te Zweeloo met Anje Derks van Til, geboren Enumatil, 21 november 1838, overleden Schoonoord (Sleen), 3 augustus 1893. Dochter van Derk Reinders van Til en Dietje Klaassens Tillema.

Harm en Kornelske huren het geheel voor 11,14,-. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen 1810-1812, 1818, 1833-1837)) Bij de koop van de boerderij heeft Harm Harmannus een deel van de som geleend van de broer van Cornelisjen, Boele Harms. Op 29 mei 1812 wordt deze lening afgelost door Jan Hansen Gerber, rentenier te Hoogkerk zodat de schuld overgaat van Boele Harms naar Jan Hansen Gerber, het gaat dan om een bedrag van f 1500,-- gulden, 3150 francs. (bron: GA. Not. Zuidhorn (Toegangsnr. 99) Inv. nr. 9, Akte nr. 135)
In 1832 is Jan Harms Mekkes (is dezelfde als Harm Harmannus Mekkes) eigenaar van een huis met erf (1), tuin (2), bouwland (3) en weiland (4), zie afbeelding. (bron:www.hisgis.nl)
Op 26 februari 1835 verkoopt Harm Harmannus Mekkes, landbouwer onder Hoogkerk, voorheen weduwnaar van Korneliske Harms, nu hertrouwd met Trijntje Derks Moes, benevens Harm Harms Mekkes, boerenknecht op de Lagemeeden en Jantje Harms Mekkes, dienstmaagd onder Dorkwerd, de eerstgenoemde voor de helft en de beide laatstgemelde als meerderjarige kinderen van Harm Harmannus Mekkes en wijlen Korneliske Harms, tezamen voor de andere helft, alsmede Harm Harmannus Mekkes en Trijntje Derks Moes, als samen de eigendom van een gedeelte van de nagenoemde landerijen hebbende aangekocht, verklaarden te hebben verkocht aan Jan Siegers van Wijk, landbouwer, en Kornelia Klazens Geertsema woonachtig te Hoogkerk, waarvan de man hierbij tegenwoordig, een behuizing, getekend nummer achtenvijftig (58) met de beklemming van het heem, tuin en de daarbij behorende landerijen, tezamen groot zes bunders, negenenzeventig roeden en negentig ellen te Hoogkerk, waarvan ongeveer vijf bunder, achttien roeden en veertig ellen beklemd land jaarlijks op midwinter tot huur doende aan het Heilige Geest Gasthuis te Groningen, elf gulden en zeventig cents, en het overige of ongeveer een bunder, eenenzestig roeden en vijftig ellen, tot huur doende drie gulden zestig cents, nu vrij eigen land, alles bij het kadaster van deze gemeente bekend onder sectie Zeldenwind, letter D, nummer tweehonderd vijfenveertig tot en met nummer tweehonderd vierenvijftig; zwettende tezamen: ten noorden aan het klievediep, ten oosten aan den kerkeweg, ten zuiden aan Jakob Jans de Boer en Jakob Rienders van Til, en ten westen Jakob Rienders van Til en de weduwe van Willem Klazens de Boer, voor een som van tweeduizend guldens. Getuigen: Jacobus Homan, deurwaarder van het stedegeregt en Frederik Friesenhaan, schoenmaker, wonende beide te Zuidhorn. (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, Inv. nr. 96 (aktenr. 42))
Op 20 mei 1823 en 15 maart 1825 huurt Harm samen met vele andere landbouwers land te Hoogkerk. (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, (1823 aktenr. 115, 1825 aktenr. 77)) Op 4 augustus 1825 sluit Harm samen met Jan Jans de Weerd en Jan Hindriks Hoiting een obligatie. (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, (4-8-1825 aktenr. 202)) Het zijlschot waarvoor Harm Harmannus Mekkes, over 17 grasen land, wordt aangeslagen is in 1824, 12 stuivers en 6 cents, in 1833 is dat f 2,64. (bron: GA. Aduarderzijlvest, inv. nr. 90) Volgens een adressenlijst van d.d. 01.05.1816 van de gemeente Hoogkerk woont Harm H. Mekke op nummer 38.

1835-1857 Jan Siegers van Wijk, geboren Leek, 27 maart 1804, landbouwer, voor zijn huwelijk wonende te Leegkerk, overleden Hoogkerk, 13 maart 1867. Zoon van Sieger Jacobs en Trijntje Jans Bakker. Gehuwd op 12 maart 1831 te Hoogkerk met Kornelia Klazens Geertsema, geboren Eppenhuizen, 23 januari 1796, voor haar huwelijk wonende te Hoogkerk, overleden aldaar, 28 november 1870. Dochter van Klaas Cornelis Geertsema en Hijke Reinders Duursema.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Jans van Wijk, geboren huisnr. 23 Leegkerk, 18 april 1832, overleden huisnr. 54 Hoogkerk, 2 juni 1832.
2. Klaas van Wijk, geboren Hoogkerk, [1835], landgebruiker. Gehuwd op 12 oktober 1871 te Hoogkerk met Johanna Ananias, geboren Roderwolde, [1848]. Dochter van Jan Roelfs Ananias en Willemtien Hindriks Swartwold. Kind: Jan.

Volgens het bevolkingsregister woonde Grietje Jans Bijl, geboren Zuidwolde, 1835, bij hen in, zij was dienstmeid.
Jan en Kornelia huren van het Gasthuis voor het bedrag van f 11,70. De oppervlakte van het geheel wordt als volgt beschreven: 6 bunder, 18 roeden en 40 ellen. (bron: GA. HGG, Inv. nr. 13. (Rekeningen (1837, 1855-1857))
Op 5 februari 1857 verkoopt Jan Siegers van Wijk, landbouwer wonende te Hoogkerk, aan Hindrik Jans Hoiting, landbouwer en Mijntje Rudolfs Sinninghe, zonder beroep, wonende te Hoogkerk. Ten eersten: Een behuizing en schuur getekend nummer 43 met bijgebouwen en aanhorigheden en de beklemming van de daaronder behorende en gebruikt wordende grond en landerijen, tezamen groot vier bunder veertig roeden en achtenzestig el, staande en gelegen onder Hoogkerk doende jaarlijks op midwinter tot huur aan het Heiligen Geest Gasthuis de som van elf gulden zeventig cent, bekend op de kadastrale plans van de gemeente Hoogkerk onder sectie D, nummers 249, 251, 252, 253, 254, 361 en 362. Ten tweeden: Drie bunder, negenenveertig Roe en tweeennegentig el land, zijnde vrij en eigen, gelegen als voren en bekend als voren onder sectie B, nummer 293 en sectie D, nummers 359 en 360. (Zijnde de laatste bewijzen van eigendom een akte verleden 26.02.1835 en een verleden 03.05.1837 beide voor Mr. F.I. Abresch te Zuidhorn). Deze koop en verkoop is geschied voor een som van achtduizend en vijfhonderd gulden. Getuigen zijn Lute Groenman, schoenmaker en Albert Alberts, oppasser, beide wonende te Groningen.
Op 3 mei 1837 koopt Jan Siegers van Wijk 5 bunders land van Jan Jans de Weerd en Aaltje Alberts Klein voor f 2100,-. Het land is gelegen in 4 stukken, bekend bij het Kadaster, sectie B, Grietepolder, nrs. 293 en 294, gemeten op 3 bunders, 75 roeden, 40 ellen. Het geheel zwettende ten noorden en oosten aan het Klievediep, ten zuiden aan Jacob Jans de Boer en ten westen aan de kerkeweg (voorgaande akte was van d.d. 26-2-1829). (bron: GA, Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, Inv. nr. 103 (aktenr. 77))
Het zijlschot waarvoor Jan Siegers van Wijk in 1835 wordt aangeslagen is 1 gulden en 91,5 cents voor 17 grasen land. In 1841 is het bedrag ? voor 10 bunder, 55 roeden en 30 ellen. Van dit aantal heeft Harm 3 bunder, 75 roeden en 40 ellen ergens tussen 1835 en 1841 gekocht van Jan de Weerdt. 17 grasen komt overeen met 6 bunder, 79 roeden en 90 ellen.

1857-1865 Hindrik Jans Hoiting, geboren huisnr. 62 Hoogkerk, 6 mei 1823, tolmeester of tilmeester en landbouwer, overleden Hoogkerk, 19 oktober 1895. Zoon van Jan Hindriks Hoiting en Annechien Thiessens Veenhuizen. Gehuwd 1) op 6 mei 1850 te Hoogkerk met Mentje Rudolfs Sinninghe, geboren Hoogkerk, 16 april 1828, overleden Hoogkerk, 21 juni 1862. Dochter van Rudolf Roelfs Sinninghe en Korneliske Bartelds Boekhout. Gehuwd 2) op 16 februari 1865 te Hoogkerk met Luktje van der Heide, geboren Oostwold, 27 mei 1828, dienstmeid. Dochter van Willem Jans van der Heide en Anje Alberts Oosting.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annechien Hoiting, geboren Groningen, 16 november 1851, ongehuwd overleden Hoogkerk, 14 maart 1868.
2. Korneliske Hoiting, geboren Hoogkerk, 27 september 1854. Gehuwd op 3 november 1877 te Leek met Berend Hummel, geboren Grootegast, 28 maart 1851, weduwnaar van Henderika Kuipers. Zoon van Albert Berends Hummel en Margien Hendriks Roemers. Kinderen: Mentje, Henderica. Alberdina, Alberdina.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Hoiting, geboren [1867], arbeider wonende te Hoogkerk 1900.
2. Willem Hoiting, geboren Hoogkerk, 1873, arbeider wonende te Hoogkerk 1900. Gehuwd op 30 november 1895 te Hoogkerk met Geessien Brink, geboren Roden, 1866. Dochter Jan Brink en Fennigje Nijboer.
3. Geertruida Hoiting, geboren Hoogkerk, [1875], dienstmeid wonende te Vierverlaten 1900. Gehuwd op 27 mei 1900 te Hoogkerk met Pieter Beukema, geboren Lellens (Ten Boer), [1876], olieslagersknecht. Zoon van Rijpke Beukema en Trientje Doff.
4. Een doodgeboren zoontje te Hoogkerk, 14 november 1885.

In het bevolkingsregister staat Hindrik Jans Hoiting, samen met zijn vrouw en kinderen, vermeld met Roelof Roelfs Oosterhof, geboren Roderwolde, 1815, landbouwer aldaar. Zoon van Roelf Alberts Oosterhof en Henderkien Roelfs. Gehuwd op 18 mei 1844 te Hoogkerk met Geertruid Jans Hoiting, geboren Hoogkerk (huisnr. 62), 30 september 1816, woonde voor haar huwelijk te Dorkwerd. Zuster van Hindrik Jans Hoiting. Hindrik Jans Hoiting vestigde zich vanuit Groningen te Hoogkerk d.d. 8 mei 1854.
In 1857 nemen Hindrik Jans Hoiting en Meintje Rudolfs Sinninghe de beklemming over en betalen als aangaand geschenk f 11,70.
Op ? is Hendrik Jans Hoiting, landbouwer wonende te Hoogkerk voor zichzelf en wijlen zijn echtgenote Mijntje Rudolfs Sinninghe, met wie hij is gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en als vader en wettig voogd over zijne twee minderjarige kinderen net name Annegien en Korneliske Hoiting zijn enige erfgenamen naar de wet en Derk Izaaks Leutscher, landbouwer onder Hoogkerk als ...... gemachtigd involge onderhandsche aan de minute van deze akte gehechte door de lasthebber in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen voor echt erkende en ten blijde .... door hen allen getekende volmacht van den vijfde augustus achttienhonderdvijfenzestig door Jan Jans Hoiting, landbouwer wonende te Hoogkerk als toeziend voogd voor opgemelde minderjarigen, welke comparanten verklaarden voornemens te zijn op heden des avonds te zes uur ten huize van den kastelein J.K. Dijkstra te Hoogkerk, te verkopen: I: Een boerenplaatsje bestaande in een behuizing Abbingawerf genaamd met schuur en hut benevens de .... beklemming van dezelven heem, tuin en enig land tezamen groot ongeveer vijf en een half bunder doende jaarlijks op Midwinter tot vaste huur elf gulden zeventig cent alles staande en gelegen te Hoogkerk bij het kadaster van de gemeente Hoogkerk bekend onder Sectie D nummers 249, 251, 252, 253, 254, 361, en 362 groot vijf bunders veertig roeden achtenzestig ellen. II Een bunder .....?

1865-1924 Pieter Jacobs de Boer, geboren huisnr. 35 Hoogkerk, 22 december 1819, landbouwer en veehouder, overleden Hoogkerk, 5 november 1876. Zoon van Jakob Jans de Boer en Grietje Pieters Havinga. Gehuwd op 2 mei 1861 te Hoogkerk met Jantje Derks Oosterhoff, geboren Hoogkerk, 8 mei 1838, overleden na 1880. Dochter van Derk Datema Oosterhoff en Albertje Johannes van der Veen. Jantje huwde 2) op 11 oktober 1877 te Hoogkerk met Lammert Bonnema, geboren Oldekerk, 4 augustus 1833, landgebruiker. Zoon van Wolter Lammerts Bonnema en Jantje Pieters de Boer. Lammert vestigde zich vanuit Aduard in Hoogkerk d.d. 22 juli 1861. Op
Uit dit huwelijk:
1. levenloos zoontje, geboren Hoogkerk, 28 februari 1864.
2. Jakob de Boer, geboren Hoogkerk, 8 november 1868, veehouder, overleden Hoogkerk, 12.11.1924. Na het overlijden van zijn ouders bleef Jakob op de boerderij wonen, vermoedelijk samen met andere familieleden. Jakob is vrijgezel gebleven. Volgens overlevering is hij verongelukt met paard en wagen.
3. Albertje de Boer, geboren Hoogkerk, 26 oktober 1870, overleden aldaar, 11.07.1881.
Uit het huwelijk van Jantje en Lammert Bonnema:
1. levenloos zoontje, geboren Hoogkerk, 19 april 1880.

In 1865 hebben Pieter Jacobs de Boer en Jantje Derks Oosterhof een transactie met het Heilige Geest Gasthuis aangegaan waarbij is bepaald dat het beklemrecht zal vererven in de opgaande, neergaande en zijlijn waartegen de huur voortaan voor het eerst op Midwinter 1866 zal bedragen f 25,-.

Doordat Jakob de Boer, enige zoon en erfgenaam van Pieter Jakobs de Boer, eind 1924 overleed, werd de boerderij een maand later verkocht door de erfgenamen. Dit waren voornamelijk neven en nichten want Jakob was ongehuwd. Op 29 december 1924, in het café “Ebbinge” te Hoogkerk, wordt bij publieke verkoop verkocht door: 1. Derk de Boer, veehouder wonende te Hoogkerk, voor zichzelf en in hoedanigheid van toeziend voogd over de na te noemen minderjarige. 2. Jacob de Boer en Klaas van Til beiden veehouder en wonende te Feerwerd, de eerste voor zichzelf, de laatste als zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Albertje de Boer en beiden in hoedanigheid van lasthebbers blijkens twee onderhandse volmachten, welke zijn geregistreerd te Zuidhorn den 17 december j.l. deel 50 folio 177 recto eerste vak en vastgehecht aan een akte van boedelbeschrijving den 13 december van dit jaar van: a. Grietje Smit, weduwe Willem Bennink zonder beroep wonende te Groningen. b. Menna Ritsema en Johannes Dekens beiden zonder beroep, echtelieden wonende te Ten Boer, de eerste in hoedanigheid van moeder voogdes en de laatste van mede voogd over de minderjarige Greetje Tornga. c. Anna de Boer, weduwe Jelte Hoving, zonder beroep, wonende te Zuidhorn. d. Pieter de Boer, tuinier wonende te Nijmegen. e. George Wensel Arends, fietsenmaker wonende te Groningen, als zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Alberdina Smit. 3. Tiemen de Boer, kantoorbediende wonende te Groningen. 4. Klaas Homan, in agenturen, wonende te Groningen, als zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Grietje de Boer. Perceel een: Eene behuizing met schuur, erf en groenland, staande en gelegen te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk sectie D nummers 361, 362, 359, 251, 252, 253 en 254 tezamen groot vier hectaren, zesentachtig aren vijf centiaren. Perceel twee: Een hectare, zes aren, zeventig centiaren groenland “Het Zuiderstuk” aan de weg, gelegen te Hoogkerk kadastraal bekend gemeente Hoogkerk sectie D nummer 249. Perceel drie: Zevenentachtig aren, vijftien centiaren groenland “Het Noorderstuk” aan de weg gelegen te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk sectie D nummer 360. De koper van perceel een is: Gerrit Swaagman, landbouwer, wonende te Westerbroek, die verklaarde te hebben geboden voor zichzelf en als mondelinge lasthebber van zijn echtgenote Wilhelmina Woldring, zonder beroep bij hem inwonende voor een som van f 16.000.--. De koper van perceel twee is: Berend Jansen, aannemer, wonende te Groningen, voor een som van f 5.750,--. De koper van perceel drie is: Jakob Kroodsma, veehouder, wonende te Hoogkerk, voor een som van f 4.655,--. Getuigen: Aalf D. Aalfs, notarisklerk en Olfert Cleveringa, commissionair, beide wonende te Ezinge.

1926-1969 Gerrit Swaagman, geboren Saaxsumhuizen, 27 maart 1897, kwekersknecht te Westerbroek, later veehouder, fabrieksarbeider te Hoogkerk, overleden aldaar, 8 juli 1981. Zoon van Fokke Warner Swaagman en Hieke Buizing. Gehuwd op 18 oktober 1919 te Hoogezand met Willemina Woldring, (weduwe van Sietse Luppen, overleden Westerbroek, 26 februari 1918) geboren Haren, 2 mei 1889, overleden Groningen, 8 maart 1949. Dochter van Hendrik Woldring en Grietje Bakker. Kinderen van Willemina Woldring en Sietse Luppen: Hendrik, Grietje, Sietse.
Uit dit huwelijk:
1. Hieke Swaagman, geboren Hoogezand, 16 februari 1921. Gehuwd op 20 november 1947 te Hoogkerk met Jacobus Bernard Diephuis, geboren Eenrum, 27 januari 1917, electriciën te Baflo. Zoon van Hendrik Diephuis en Gebine Luise Wilhelmine Weber. Kinderen: Willemina, Gerrit.

1949-1969 Medebewoners in deze periode zijn:
Bouke de Jong, geboren Haulerwijk, 21 juli 1908, fabrieksarbeider bij de Karton- en Papierfabriek “De Halm” te Hoogkerk, overleden aldaar, 18 april 1972. Zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman. Gehuwd op 1 oktober 1937 te Grootegast met Jantje Huisma, geboren Sebaldeburen, 18 mei 1913, overleden Hoogkerk, 24 juli 2003. Dochter van Petrus Huisma en Antje Loonstra.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfina Alida Johanna (Finy) de Jong, volgt zie periode 1969-1995.
2. Antje (Anneke) de Jong, geboren Zuiderweg 65 Hoogkerk, 21 maart 1941. Gehuwd op 31 augustus 1961 te Hoogkerk met Sake van der Wal, geboren Dorkwerd, 31 maart 1938, autorijschoolhouder te Zuidhorn. Zoon van Pier van der Wal en Geziena Schildkamp. Kinderen: Janneke, Peter, Carla, Bert, Marten.
3. Pieter (Piet) de Jong, geboren Zuiderweg 65 Hoogkerk, 10 juli 1945, scheepskapitein te IJmuiden. Gehuwd 1) op 24 maart 1966 te Groningen met Gesine Cornelia (Ineke) Nanninga, geboren Groningen, 5 april 1944. Dochter van Cornelis Nanninga en Gesine Helder. Kinderen: Bouke, Gesine Christina (Inge). Gehuwd 2) met Pia Smalbil.
4. Hiltje (Hilda) de Jong, geboren ‘Abbinge Warff’, 1 oktober 1949. Gehuwd op 29 december 1971 te Hoogkerk met Jan Vast, geboren Groningen, 21 augustus 1943, directeur van een cementfabriek, wonende te Zoetermeer. Zoon van Stoffer Christiaan Vast en Geertje Lantingh. Kinderen: Stoffer (Stefan), Geertje (Gerda), Jantje (Marjan).

Op 25 november 1969 verkoopt Gerrit Swaagman, wonende te Hoogkerk, kerkstraat 144, aan Klaas Wobbes, veehouder, wonende te Hoogemeeden, Weersterweg 8, zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Roelfina Aleida Johanna de Jong: Een boerenbehuizing met erf en groenland, staande en gelegen aan de kerkstraat nummer 144 te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk, sectie D, nummers 361 en 362, samen groot één hectare elf are acht en zeventig centiare voor f30.000,--.

1969-1995 Klaas Wobbes, geboren Noodweg 6 Leegkerk, 21 juni 1938, molenaar, woonachtig Weersterweg 8 Hoogemeeden, later veehouder, dierverloskundige, hoefpedicuur en castreur te Hoogkerk. Zoon van Sijtze Wobbes en Antje Huizingh. Gehuwd op 21 juni 1962 te Hoogkerk met Roelfina Alida Johanna (Finy) de Jong, geboren Zuiderweg 65 Hoogkerk, 27 januari 1939, lerares naaldvakken.
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze Klaas Wobbes, volgt zie periode 1995-heden.
2. Bouke Jacob Wobbes, geboren Huize Tavenier Groningen, 9 november 1964, overleden 'Abbinge Warff’, 13 november 1978. Bouke is na een langdurig ziekbed overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Tijdens een werkbezoek van koningin Juliana, op 1 oktober 1977 in Aduard, heeft hij een ontmoeting gehad met de koningin. Bij het afscheid kreeg Bouke een kus van haar.
3. Johannes Pieter (Johan) Wobbes, geboren Huize Tavenier Groningen, 18 juli 1966, kunstschilder, woonachtig te Kampen 1988-1993, Zwolle 1994-1995, Utrecht 1995-1997, Amsterdam 1997-heden.
4. Jeannette Angélique Elisabeth Wobbes, geboren RK-ziekenhuis Hereweg te Groningen, 10 november 1969, fysiotherapeute. Gehuwd op 17 oktober 1997 te Groningen met Rinze de Vries, geboren Drachten, 16 november 1971, fysiotherapeut. Zoon van Roelf Jan de Vries en Aukje Siebenga. Kinderen: Roelf Auke (Auke), Roelfina Alida Johanna (Anna).
5. Antje Greetje Theodora (Agnes) Wobbes, geboren RK-ziekenhuis Hereweg te Groningen, 8 september 1973.
6. Roelfina Klazina Johanna (Hannah) Wobbes, geboren RK-ziekenhuis Ketwich Verschuurlaan te Groningen, 7 juni 1984.

1995-heden Sijtze Klaas Wobbes, geboren Huize Tavenier Groningen, 31 maart 1963, veehouder te Hoogkerk. Gehuwd op 16 mei 1986 te Hoogkerk met Sylvia Wilma Buursema, geboren Groningen, 9 mei 1966. Dochter van Anne Buursema en Henriëtte Buisman.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Martijn Wobbes, geboren Leegeweg 15 Hoogkerk, 2 februari 1988.
2. Henriëtte Roelien Wobbes, geboren Leegeweg 15 Hoogkerk, 8 december 1989.
3. Anne Sijtze Wobbes, geboren Leegeweg 15 Hoogkerk, 23 oktober 1991.

terug naar homepage